Środowisko naturalne

L.dz.9666.2012.DG GŚ.6124.52.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Dnia 28 listopada 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia 0,0265 ha  w tym użytku R VI klasy o powierzchni 0,0261 ha i Ł V klasy o powierzchni 0,0004 ha  w granicach działki nr 335/5  w obrębie ewidencyjnym Wojciechów AM2, gmina Lubomierz pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną.

2. Dnia 10 grudnia 2012 roku Starosta Lwówecki wydał pismo znak:GŚ.6124.52.2012.2 w którym zezwolił wnioskodawcy na wyłączenie w/w gruntu z produkcji rolniczej. Powyższe uzasadniając tym, że w przedmiotowej  sprawie nie mają zastosowania przepisy art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 roku Nr 121, poz. 1266 ze zmianami). Stosownie bowiem do przepisu art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, wyłączeniu  z produkcji rolniczej podlegają użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także grunty o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 oraz grunty leśne. Wnioskowany grunt rolny – R VI i Ł V klasy – położony w obrębie ewidencyjnym Wojciechów, gmina Lubomierz w granicach działki nr 335/5 przeznaczony pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną, nie leży w zasięgu gleb organicznych, co stwierdzono na podstawie mapy glebowo-rolniczej. W związku z powyższym, wnioskowany do wyłączenia grunt klasy R VI i Ł V jest pochodzenia mineralnego i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej.Ponadto inwestycja została uzgodniona decyzją o warunkach zabudowy nr 12/2012 wydaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz dnia 03.08.2012 roku, wobec czego istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania części działki nr 335/5 w obrębie Wojciechów, gmina  Lubomierz.                  

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10 grudnia 2012 roku
Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Cybulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2013 09:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Cybulska
Ilość wyświetleń: 1061
09 stycznia 2013 09:11 Alicja Cybulska - Dodanie dokumentu.