Środowisko naturalne

L.dz.6134..2012.RPSR GŚ.6123.141.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 27 grudnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.30.2.2012  w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Realizacja wyżej wymienionej inwestycji planowana jest  w obrębie ewidencyjnym Wieża na działce  nr 109/4.

2. Dnia 03 stycznia 2013 roku Starosta Lwówecki wydał postanowienie znak: GŚ.6123.141.2012.2/2013 w którym uzgodnił pozytywnie w zakresie ochrony gruntów w/w projekt decyzji z uwagą dla inwestora o konieczności uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntu rolnego z produkcji rolniczej. Powyższe uzasadniając tym, że zgodnie z załącznikiem mapowym inwestycja jest usytuowana na działce nr 109/4 obręb ewidencyjny Wieża, gmina Gryfów Śląski w granicach użytku rolnego klasy Ps IV oraz użytku o klasie RIIIb, który  na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 121 poz.1266 ze zmianami) podlega ochronie wobec tego zgodnie z art. 11 przedmiotowej ustawy należy uzyskać decyzję Starosty Lwóweckiego o wyłączeniu z użytkowania rolniczego gruntu przeznaczonego na cele nierolnicze (jakim jest budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ponadto stwierdzono, że teren objęty inwestycją w części dotyczącej użytków rolnych klasy III nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ponieważ jest wprawdzie użytkiem rolnym klasy III, ale jego powierzchnia nie przekracza  0,5 ha. Natomiast w odniesieniu do rozstrzygnięcia projektu decyzji przesłanej do uzgodnienia dotyczącej użytku rolnego klasy Ps IV poinformowano, że grunt ten jest pochodzenia mineralnego, co stwierdzono na podstawie mapy glebowo-rolniczej w związku z tym  w myśl w/w ustawy  nie podlega on ochronie. Jednocześnie informuję, że teren ten w rozumieniu ustawy  o zmianie ustawy  o ochronie gruntów rolnych  i leśnych  z dnia  19 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657) nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze bez względu na wielkość, ponieważ ustawa ta  z dniem  1 stycznia 2009 roku uwolniła dla celów inwestycyjnych grunty rolne stanowiące użytki rolne klas IV-VI położone na obszarach wiejskich.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03 stycznia 2013 roku
Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Cybulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2013 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Cybulska
Ilość wyświetleń: 1046
10 stycznia 2013 09:30 Alicja Cybulska - Dodanie dokumentu.