Nabór pracowników

Nabór na Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim

                                                                      OGŁOSZENIE

STAROSTY LWÓWECKIEGO

O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

  1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7 59-600 Lwówek Śląski.
  2. Określenie stanowiska urzędniczego: kierownik.
  3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

3.1.   wymagania niezbędne:

1.      obywatelstwo polskie;

2.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

4.      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;

5.      niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

6.      nieposzlakowana opinia;

7.      wykształcenie wyższe;

8.      specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;

9.      co najmniej 5 letni staż pracy, w tym:

a)      łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:

          -     na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o których mowa w art.1 ustawy       z dnia   22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,       poz.1593   ze zmianami) lub

-        w służbie cywilnej, lub

-        w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub

-        w innych urzędach państwowych z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub

-        na kierowniczych stanowiskach państwowych oraz

             b)   co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej

3.2. wymagania dodatkowe:

a)      doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;

b)      wiedza na temat funkcjonowania powiatowego centrum pomocy rodzinie.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym: kierowanie jednostką organizacyjną pomocy społecznej i reprezentowanie jej na zewnątrz.
  2. Wymagane dokumenty:

a)      oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw publicznych;

b)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i specjalizację;

c)      życiorys;

d)      list motywacyjny;

e)      kopie świadectw pracy;

f)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

g)      oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

i)    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na       stanowisku kierowniczym;

j)   oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do      celów rekrutacji.

  1. Dokumenty należy składać do 24 lipca 2008 roku do godziny 1500, Starostwo Powiatowe 59-600 Lwówek Śląski, Aleja Wojska Polskiego 25A. Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim bądź przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Starostwa) z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Kierownika PCPR w Lwówku Śląskim”. Kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu będą powiadomieni pisemnie w ciągu siedmiu dni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2008
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury Społecznej (IS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariusz Mendocha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2008 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 2379
30 lipca 2008 07:47 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
10 lipca 2008 15:04 Dawid Kopeć - Utworzenie dokumnetu.