Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Lwówku Śl.
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śl.
Tel. /Fax 075 782 20 44
Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek 8 oo - 16 oo
wtorek- piątek 7 30 - 15 30

Posiedzenia Składów Orzekających odbywają się w dniach wyznaczonych przez Przewodniczącego Zespołu.
Skład Powiatowego Zespołu:
Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu
mgr Beata Wasilewska
obsługę administracyjną prowadzi:
Pani Lucyna Czaprowska

POWIATOWY ZESPÓŁ INFORMUJE

Osoby zainteresowane ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności o procedurze postępowania przy składaniu wniosku w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.

Procedura postępowania

1. pobranie druku wniosku i druku zaświadczenia lekarskiego z Zespołu ( druki dostępne są również w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu);

2. wypełnienie wniosku przez osobę zainteresowaną lub prawnego opiekuna;

3. wypełnienie przez lekarza zaświadczenia lekarskiego stanowiącego załącznik do wniosku nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku;

4. dołączenie do wniosku dodatkowej dokumentacji medycznej potwierdzającej naruszenie sprawności organizmu, np. karty leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, opisy zdjęć rtg; opinie z poradni specjalistycznych, wyniki badań
a. w przypadku wysyłania wniosku pocztą - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
b. w przypadku składania wniosku w siedzibie Zespołu, kserokopie dokumentów oryginalnych potwierdzane są przez Zespół

5. złożenie kompletnego wniosku w Zespole;

6. po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o terminie posiedzenia Składu Orzekającego stawienie się wnioskodawcy na posiedzenie składu orzekającego;

7. w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Komisji Zespół wydaje orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

Dodatkowe informacje

1. Zespół orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.
2. W szczególnych sytuacjach posiedzenie może odbyć się bez osobistego udziału wnioskodawcy (np. ze względu na ciężką, przewlekłą chorobę, ograniczoną możliwość poruszania się, pobyt w szpitalu), jeśli lekarz wystawiający zaświadczenie dla potrzeb Zespołu stwierdzi taką konieczność i przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja, zdaniem lekarza - przewodniczącego składu orzekającego okaże się wystarczająca do wydania orzeczenia.
3. Orzeczenia wydane przez Zespół nie stanowią podstawy do wypłaty renty inwalidzkiej, a od dnia 1 października 2003 roku także renty socjalnej.
4. W aktualnym stanie prawnym uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka jest niezbędne m.in. w celu ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny lub stały z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
5. Od orzeczeń wydanych przez Zespół przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
6. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności jest wolne od opłat.
Czemu służy orzecznictwo do celów pozarentowych?

Orzeczenie wydane przez Zespół służy do celów pozarentowych. Oznacza to, że posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

1. W zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń oraz podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
2. W zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,
3. W zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej, korzystanie z wszelkich form dofinansowania proponowanych przez PFRON
4. Uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,

Legitymacja
Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do jej wydania jest z upoważnienia Starosty, Przewodniczący Zespołu.
Legitymacja wydawana jest na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o zaliczeniu do niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Niezbędne dokumenty
1. wypełniony wniosek, ( druk do pobrania w Zespole lub w Ośrodkach Pomocy Społecznej na teranie Powiatu)
2. kserokopię aktualnego orzeczenia (oryginał przedłożyć do wglądu),
3. oraz jedno aktualne zdjęcie wymiar 3,5 cm x 4,5 cm (tylko w przypadku osoby powyżej 16 lat; legitymacje dzieci do 16 roku życia nie zawierają zdjęcia).
Dodatkowe informacje
1. Wydanie legitymacji jest bezpłatne.
2. W przypadku złożenia wniosku osobiście legitymacja wydawana jest niezwłocznie, istnieje również możliwość złożenia wniosku i odebrania legitymacji drogą pocztową.
3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulg, np. w przejazdach środkami komunikacji, na podstawie odrębnych przepisów.

Odwołania
Odwołanie od decyzji Powiatowego Zespołu składa się w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
Organem II instancji jest Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław.
Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śl.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału - Przewodniczący Zespołu

Referent/Pracownik socjalny w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2008 16:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 14766
21 września 2017 09:18 Łukasz Strzelecki - Dodanie stanowiska: Referent/Pracownik socjalny w Powiatowym Zespole Orzekania o Niepełnosprawności.
21 września 2017 09:15 Łukasz Strzelecki - Dodanie stanowiska: Naczelnik Wydziału - Przewodniczący Zespołu.
30 marca 2015 11:06 Łukasz Strzelecki - Aktualizacja danych jednostki.