Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanych kompleksem budynkówi budowli DPS w Mirsku oddział w Przecznicy

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

 IV przetarg ustny nieograniczony

 

 

na sprzedaż nieruchomości położonych w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami:

336    o pow. 3500 m2 ,

261/1 o pow. 1800 m2

332/3 o pow. 128 m2

386/4 o pow. 150 m2  (udział ½ )

zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 550.000,00 złotych

(słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Wadium – 55.000,00  (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:

KW – 21907 – dz. nr 336,

KW – 24880 – dz. nr 332/3 i nr 261/1,

KW – 24593 – dz. nr 386/4 (udział ½).

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta        i Gminy Mirsk działka nr 336 położona w Przecznicy posiada w około 50% symbol UZ – usługi służby zdrowia, salonów kosmetycznych i odnowy biologicznej, wypoczynku sanatoryjnego, w pozostałej części posiada symbol MN I – zabudowa mieszkaniowa. Działka położona jest w całości w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej stanowiącej otulinę dla strefy „B”. Działki o numerach 261/1, 386/4, 332/3 położone w Przecznicy posiadają symbol MN I – zabudowa mieszkaniowa. Działki położone są w całości w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej stanowiącej otulinę dla strefy „B”.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 marca 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1100  

 

Działki gruntowe; działka nr 336, AM 1,  o powierzchni  3500 m2, obręb Przecznica zabudowana głównym budynkiem Domu Pomocy Społecznej, działka nr 261/1, AM 1,            o powierzchni  1800 m2, obręb Przecznica zabudowana budynkiem garażowym, działka nr 332/3, AM 1,  o powierzchni  128 m2, obręb Przecznica i działka nr 386/4, AM 1,                   o powierzchni 150 m2, obręb Przecznica, zlokalizowane są w peryferyjnej strefie wsi Przecznica. Teren działek dobrze zagospodarowany zielenią niską i wysoką, całkowicie ogrodzony ogrodzeniem wykonanym z siatki ogrodowej w ramach zamocowanych do słupków stalowych osadzonych w cokole betonowym. Lokalizacja działek przy funkcji pensjonatowej bardzo atrakcyjna, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo lasów  i terenów spacerowych. Działki uzbrojone w instalację elektryczną, instalację wodną z własnego ujęcia wody z hydroforem, kanalizację podłączoną do własnej biologicznej oczyszczalni ścieków             i instalację teletechniczną. Na terenie działki nr 336 znajduje się stalowy zbiornik na gaz propan-butan wykorzystywany na potrzeby kuchni oraz lokalna oczyszczalnia ścieków bytowych. Zbiornik oraz oczyszczalnia ścieków oddzielone są od pozostałej części działki ogrodzeniem z siatki stalowej. 

Budynek mieszkalny Domu Pomocy Społecznej, jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, wolnostojącym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Budynek złożony z dwóch segmentów, segmentu głównego wybudowanego w ok. 1910 r. i segmentu dobudowanego w ok. 1975 roku. W segmencie starszym będącym główną bryłą budynku,       o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym, w piwnicy znajdują się pomieszczenia węzła ciepłowniczego z piecem i zbiornikami na olej opałowy oraz pomieszczenia hydroforni ze zbiornikiem wody, na parterze usytuowane są pomieszczenia biurowe i gospodarcze a na wyższych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia mieszkalne pensjonariuszy, świetlica, pomieszczenia sanitarne, socjalne i gospodarcze. W części parteru dobudówki znajduje się część żywieniowa, blok kuchenny składający się z pięciu pomieszczeń magazynów żywnościowych i artykułami niezbędnymi do pracy kuchni do przygotowywania posiłków, pomieszczenie wstępnego przygotowania warzyw                        i pomieszczenia zasadniczego z wydzieloną częścią do zmywania naczyń. W głównym pomieszczeniu kuchni znajdują się dwie windy towarowe podające posiłki na poziom parteru do pomieszczenia stołówki. Na piętrze znajdują się pokoje i pomieszczenia sanitarne dla pensjonariuszy. Dach konstrukcji drewnianej z wbudowanymi lukarnami w połaci dachowej, co stało się elementem kształtującym bryłę budynku nadając mu wyróżniający go styl architektoniczny, kryty dachówką ceramiczną.

Budynek obecnie nie użytkowany do celów Domu Pomocy Społecznej, posiada wyposażenie techniczne i układ pomieszczeń charakterystyczny dla budynków pensjonatowych i domów wypoczynkowych. Obiekt może być adaptowany dla potrzeb sanatoryjnych jak i szpitalnych. Ogrzewanie budynku z pieca na olej opałowy usytuowanego w piwnicy budynku. Od strony zachodniej do budynku dobudowano szyb windy towarowo osobowej, wykonany w 2002 roku. W obrębie budynku w okresie jego eksploatacji, przeprowadzono szereg remontów bieżących. Remonty polegały na wymianie wszystkich instalacji wewnętrznych oprócz instalacji elektrycznej, oraz wykonano szereg robót podnoszących standard budynku takie jak glazury ścian i płytki posadzkowe w pomieszczeniach kuchennych i węzłach sanitarnych. Wykonywane były bieżące przeglądy budynku wraz z instalacjami, co jest wykazane w prowadzonej książce obiektu budowlanego. W budynku zamieszkiwało ok. 65 pensjonariuszy.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 11 marca 2010 roku wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 .

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

Pierwszy przetarg dla przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 8 stycznia 2009 r. drugi przetarg – w dniu 21 kwietnia 2009 r. trzeci – w dniu 29 października 2009 r.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

 

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

 

                                                                  

                                  STAROSTA

                                 Artur Zych

 

Lwówek Śląski, dnia 5.01.2010 r.

 

 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Radców Prawnych (ZP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2010 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1898
07 stycznia 2010 14:24 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu.