Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dot. nieruchomości położonej w obrębie II Lwówka Śląskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 372, której Powiat Lwówecki jest właścicelem w 1705/10000 części

                                                                                                                                                                               

                                                                             Lwówek Śląski, dnia 25 października 2011 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami)  Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona
do sprzedaży nieruchomość wchodząca w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

nieruchomość usytuowana w  Lwówku   Śląskim   przy ulicy  Ogrodowej  w  granicach  działki  nr  372   pow.  1759 m2 Obręb Lwówek – 2, zabudowana obiektem  administracyjno – użytkowym  i  magazynowo – gospodarczym, stanowiąca   współwłasność Powiatu Lwóweckiego  w  udziale  1705/10000 części.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 77.226,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 00/100)

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00023372/1.

Zgodnie z informacją uzyskaną  z Urzędu Gminy i Miasta  w Lwówku Śląskim przedmiotowa nieruchomość nie posiada obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Dotychczas obowiązujący plan utracił ważność z dniem 1 stycznia 2003 r. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań            i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski  zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski nr X/71/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. działka ta objęta jest terenem o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej oznaczonym symbolem 1MN. Faktycznie nieruchomość ta wykorzystywana jest w całości na cele zainwestowania użytkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą gospodarczą a więc objęta jest w rzeczywistości strefą zabudowy o charakterze mieszkalno – użytkowym.

 

Opis  gruntu

Grunty objęte wyceną, stanowią  nieruchomość gruntową, zabudowaną położoną w  Lwówku Śląskim przy zbiegu ulic Ogrodowej w  granicach  działki  nr  372   pow.  1759 m2    Obręb   Lwówek – 2, arkusz mapy 5,  usytuowaną  w  strefie   zabudowy miejskiej, przylegającą  do dojazdowej drogi  utwardzonej, sąsiadującą  z   terenem  zabudowy  mieszkalno – użytkowej, posiadającą dostęp  do  sieci elektrycznej,  wodno – kanalizacyjnej   i  gazowej, stanowiącą grunty sklasyfikowane jako Bi inne tereny zabudowane. Przedmiotowa działka poza obiektem administracyjno – użytkowym  oraz  obiektem magazynowo – gospodarczym, obejmuje również plac  szutrowy, chodnik  betonowy  oraz  częściowe ogrodzenie  siatkowe                  i  kamienne.

 

Opis  zabudowy

Budynek  administracyjno – użytkowy  

Budynek administracyjno – użytkowy, będący przedmiotem wyceny, usytuowany jest           w strefie  miejskiej, sąsiadującej  z   terenem  jednorodzinnej  zabudowy   osiedlowej.

Jest to wolnostojący, dwukondygnacyjny  budynek  ogólnoużytkowy, wzniesiony sposobem tradycyjnym z kamienia łamanego z elementami cegły pełnej, w niewielkiej części podpiwniczony  z   dwuspadowym, stromym  dachem  o  konstrukcji drewnianej, pokrytym  dachówką ceramiczną.

W skład przedmiotowego budynku wchodzą pomieszczenia administracyjno – biurowe    obejmujące  całość parteru oraz prawe skrzydło   pierwszego piętra, dostępne  z usytuowanej centralnie klatki schodowej oraz pomieszczenia podpiwniczenia i  poddasza  gospodarczo – strychowego.  

Przedmiotowy obiekt odznacza się znacznym zużyciem zarówno technicznym, jak i ekonomicznym  oraz  przeciętnym  kształtem architektonicznym,  położony jest w strefie   zabudowy  miejskiej   graniczącej  z  boczną drogą  dojazdową w niewielkim oddaleniu od  przelotowej szosy  asfaltowej   o  dobrej  dostępności, dobrym  otoczeniu  i sąsiedztwie  oraz  dobrych warunkach przestrzennych. Przedmiotowy budynek posiada przeciętną  funkcjonalność usytuowany jest w niewielkim oddaleniu od obiektów handlowych                   i komunikacyjnych oraz usługowych i kulturalnych usytuowanych w centrum zurbanizowanym miasta. Aktualnie na przedmiotowym budynku dokonano  remontu  więźby dachowej  oraz wymiany pokrycia dachowego.

 Dane techniczne obiektu

                   -      kubatura obiektu   ustalona dla potrzeb wyceny    -      1851,00  m3

-       powierzchnia zabudowy                                           -       242,00  m2

-       powierzchnia użytkowa  ogółem                              -       373,50  m2

-       powierzchnia użytkowa  pomieszczeń wspólnych    -       128,80  m2

-       okres eksploatacji budynku ustalono na około       -        88  lat .

Wyposażenie budynku w instalacje :

                                                             -     instalacja elektryczna

                               -     inst. wodno - kanalizacyjna

                               -     instalacja gazowa

                               -     ogrzewanie budynku , CO  z własnej kotłowni  

 

 

Budynek  magazynowo – gospodarczy   

 

Budynek magazynowo – gospodarczy, będący przedmiotem wyceny, usytuowany jest           w strefie  miejskiej, sąsiadującej  z   terenem  jednorodzinnej zabudowy osiedlowej.

Jest to wolnostojący  dwukondygnacyjny  budynek  ogólnoużytkowy, wzniesiony sposobem tradycyjnym z kamienia łamanego z elementami cegły pełnej, w niewielkiej części podpiwniczony  z  jedno i  dwuspadowym stromym  dachem  o  konstrukcji drewnianej, pokrytym  dachówką ceramiczną. Przedmiotowy obiekt  usytuowany jest  prostopadle do budynku administracyjno – użytkowego, dla którego  stanowi  budynek  pomocniczy  tj. budynek zaplecza  ogólnoużytkowego. W skład przedmiotowego budynku wchodzą   pomieszczenia magazynowo – garażowe obejmujące całość  parteru  budynku  oraz   pomieszczenia  gospodarcze  obejmujące  podpiwniczenie  i  poddasze   strychowe.

Przedmiotowy obiekt odznacza się znacznym zużyciem zarówno technicznym, jak                   i ekonomicznym  oraz  przeciętnym  kształtem architektonicznym, położony jest w strefie   zabudowy  miejskiej   graniczącej  z  boczną drogą  dojazdową,  w niewielkim oddaleniu od  przelotowej  szosy  asfaltowej  o dobrej  dostępności, dobrym  otoczeniu  i sąsiedztwie oraz  dobrych warunkach przestrzennych. Przedmiotowy budynek posiada przeciętną  funkcjonalność usytuowany jest w niewielkim oddaleniu od obiektów handlowych                  i komunikacyjnych oraz usługowych i kulturalnych usytuowanych w centrum zurbanizowanym miasta . 

 

 

Dane techniczne obiektu

                   -     kubatura obiektu ustalona dla potrzeb wyceny                   -      2013,00  m3

-       powierzchnia zabudowy                                          -       277,00  m2

-       powierzchnia użytkowa  ogółem                                          -       256,50  m2

-       powierzchnia użytkowa  pomieszczeń wspólnych               -       142,00  m2

-       okres eksploatacji budynku ustalono na około                  -        88  lat .

 

Wyposażenie budynku w instalacje :     instalacja elektryczna

 

 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na okres 21 dni począwszy od dnia 27.10.2011 r.

 

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.powiatlwowecki.pl oraz  urzędowego publikatora teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości                                  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (brama C pokój 102), pod nr tel. (075) 782  28  94.

                                                                                                              

 STAROSTA

Józef Stanisław Mrówka

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Radców Prawnych (ZP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 października 2011 11:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1150
27 października 2011 11:20 Witold Rudolf - Zmiana danych dokumentu.
27 października 2011 11:19 Witold Rudolf - Dodanie dokumentu.