Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - nieruchomości położone w Przecznicy, zabudowane kompleksem budynków Domu Pomocy Społecznej w Mirsku oddział w Przecznicy

                                                                                          

                                                                                    

                                                                 Lwówek Śląski, dnia 3 października 2008 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami)  Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały przeznaczone
do sprzedaży następujące nieruchomości wchodzące w skład mienia Powiatu Lwóweckiego:

 

nieruchomości położone w Przecznicy k. Świeradowa Zdroju w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami:

336    o pow. 3500 m2 ,

261/1 o pow. 1800 m2

332/3 o pow. 128 m2

386/4 o pow. 150 m2  (udział ½ )

zabudowane kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 990.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach:

KW – 21907 – dz. nr 336,

KW – 24880 – dz. nr 332/3 i nr 261/1,

KW – 24593 – dz. nr 386/4 (udział ½).

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta        i Gminy Mirsk działka nr 336 położona w Przecznicy posiada w około 50% symbol UZ – usługi służby zdrowia, salonów kosmetycznych i odnowy biologicznej, wypoczynku sanatoryjnego, w pozostałej części posiada symbol MN I – zabudowa mieszkaniowa. Działka położona jest w całości w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej stanowiącej otulinę dla strefy „B”. Działki o numerach 261/1, 386/4, 332/3 położone w Przecznicy posiadają symbol MN I – zabudowa mieszkaniowa. Działki położone są w całości w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej stanowiącej otulinę dla strefy „B”.

 

Działki gruntowe; działka nr 336, AM 1,  o powierzchni  3500 m2, obręb Przecznica zabudowana głównym budynkiem Domu Pomocy Społecznej, działka nr 261/1, AM 1,            o powierzchni  1800 m2, obręb Przecznica zabudowana budynkiem garażowym, działka nr 332/3, AM 1,  o powierzchni  128 m2, obręb Przecznica i działka nr 386/4, AM 1,                   o powierzchni 150 m2, obręb Przecznica, zlokalizowane są w peryferyjnej strefie wsi Przecznica. Działki graniczą z sąsiednimi nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i budynkami gospodarczymi oraz działkami niezabudowanymi przeznaczonymi w planie miejscowym na cele rolne. W bliskim i dalszym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się; przystanek komunikacji PKS, punkty handlowe         i usługowe, budynki mieszkalno-gospodarcze i gospodarcze wolnostojące oraz grunty rolne     i leśne. Na terenie wsi w której położona jest działka dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Część obrębu stanowią tereny zabudowane, grunty rolne i leśne a także grunty niezabudowane. Kształt działek nieregularny, teren pochylony w kierunku wschodnim. Droga twarda, dojazd na teren nieruchomości nieograniczony. Warunki geotechniczne dobre. Wewnętrzne drogi dojazdowe utwardzone kruszywem drogowym, chodniki utwardzone kostką betonową. Teren działek dobrze zagospodarowany zielenią niską i wysoką. Na terenie działki nr 336 znajduje się starodrzew sosny, modrzewia, klonów i brzozy. Teren działek całkowicie ogrodzony ogrodzeniem wykonanym z siatki ogrodowej w ramach zamocowanych do słupków stalowych osadzonych w cokole betonowym. Wjazd na teren działek poprzez dwuskrzydłową bramę wjazdową wykonaną z kształtowników stalowych. Lokalizacja działek przy funkcji pensjonatowej bardzo atrakcyjna, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo lasów  i terenów spacerowych. Działki uzbrojone w instalację elektryczną, instalację wodną              z własnego ujęcia wody z hydroforem, kanalizację podłączoną do własnej biologicznej oczyszczalni ścieków i instalację teletechniczną. Na terenie działki nr 336 znajduje się stalowy zbiornik na gaz propan-butan wykorzystywany na potrzeby kuchni oraz lokalna oczyszczalnia ścieków bytowych. Zbiornik oraz oczyszczalnia ścieków oddzielone są od pozostałej części działki ogrodzeniem z siatki stalowej. 

 

 OPIS STANU TECHNICZNO – UŻYTKOWEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO

Budynek mieszkalny Domu Pomocy Społecznej, jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych, wolnostojącym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Budynek złożony z dwóch segmentów, segmentu głównego wybudowanego w ok. 1910 r. i segmentu dobudowanego w ok. 1975 roku. W segmencie starszym będącym główną bryłą budynku, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym,       w piwnicy znajdują się pomieszczenia węzła ciepłowniczego z piecem i zbiornikami na olej opałowy oraz pomieszczenia hydroforni ze zbiornikiem wody, na parterze usytuowane są pomieszczenia biurowe i gospodarcze a na wyższych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia mieszkalne pensjonariuszy, świetlica, pomieszczenia sanitarne, socjalne           i gospodarcze. W części parteru dobudówki znajduje się część żywieniowa, blok kuchenny składający się z pięciu pomieszczeń magazynów żywnościowych i artykułami niezbędnymi do pracy kuchni do przygotowywania posiłków, pomieszczenie wstępnego przygotowania warzyw i pomieszczenia zasadniczego z wydzieloną częścią do zmywania naczyń.                 W głównym pomieszczeniu kuchni znajdują się dwie windy towarowe podające posiłki na poziom parteru do pomieszczenia stołówki. Na piętrze znajdują się pokoje i pomieszczenia sanitarne dla pensjonariuszy. Segment główny wybudowany w technologii tradycyjnej. Fundamenty, ściany fundamentowe i ściany piwnic murowane z kamienia na zaprawie wapiennej. Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły pełnej, na zaprawie wapiennej. Dach konstrukcji drewnianej z wbudowanymi lukarnami w połaci dachowej co stało się elementem kształtującym bryłę budynku nadając mu wyróżniający go styl architektoniczny, kryty dachówką ceramiczną. Konstrukcja dachu konstrukcji jętkowej bez ocieplenia. Strop nad piwnicą odcinkowy murowany z cegły pełnej, na belkach stalowych typu Kleina. Stropy kondygnacji wyższych częściowo żelbetowe częściowo drewniane, strop poddasza budynku w całości drewniany. Schody piwnic betonowe. Schody klatki schodowej żelbetowe okładane masą lastryko. Okna w segmencie głównym nowe wykonane z profili PCV. Nad częścią dobudowaną wykonano stropodach płaski żelbetowy, kryty papą asfaltową. Ściany konstrukcyjne segmentu dobudowanego murowane z cegły pełnej oraz z pustaków     o grubości ok. 38 cm. Strop nad parterem wykonany z prefabrykowanych płyt żelbetowych małowymiarowych. Stolarka okienna skrzynkowa drewniana, drzwi wewnętrzne płycinowe pełne i oszklone. Główne drzwi wejściowe do budynku usytuowane w segmencie głównym oraz oddzielne drzwi wejściowe do pomieszczeń kuchennych w segmencie dobudowanym, wykonane z profili PCV częściowo przeszklone. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III malowane farbami olejnymi (lamperie) i farbami emulsyjnymi. Elewacja w segmencie głównym tynki gładkie cementowo-wapienne kat. III malowane farbami emulsyjnymi.         W segmencie dobudowanym elewacja tynki cementowo-wapienne nakrapiane. Podłogi na piętrze i poddaszu użytkowym drewniane, w węzłach sanitarnych posadzki cementowe.        w piwnicach posadzki cementowe. W pomieszczeniach kotłowni na posadzkach ułożono płytki o wymiarach 30x30 cm, powierzchnie ścian do wysokości ok. 1,60 m wyłożone glazurą o wymiarach 20x20 cm pozostałe powierzchnie ścian malowane farbami emulsyjnymi.         W pomieszczeniach mieszkalnych pensjonariuszy na podłogach ułożono wykładziny PCV, powierzchnie ścian malowane farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach sanitarnych na posadzkach cementowych ułożono płytki o wymiarach 30x30 cm, powierzchnie ścian wyłożono glazurą. Na korytarzach wykładziny PCV i posadzki lastrykowe.                            W pomieszczeniach kuchennych i stołówce na posadzkach ułożono płytki lastrykowe             o wymiarach 30x30 cm, powierzchnie ścian wyłożone glazurą o wymiarach 15x15 cm,         w pomieszczeniu stołówki powierzchnie ścian malowane farbami emulsyjnymi. Od strony południowej do segmentu dobudowanego, wykonano podjazd dla pensjonariuszy poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jest to konstrukcja stalowa o długości ok. 40 m, z barierkami ochronnymi, na powierzchni zjazdowej ułożono stalową blachę ryflowaną. Budynek obecnie nie użytkowany do celów Domu Pomocy Społecznej, posiada wyposażenie techniczne i układ pomieszczeń charakterystyczny dla budynków pensjonatowych i domów wypoczynkowych. Obiekt może być adaptowany dla potrzeb sanatoryjnych jak i szpitalnych. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wodną z własnego ujęcia wody z hydroforem, kanalizację ogólnospławną podłączoną do własnej biologicznej oczyszczalni ścieków i instalację teletechniczną. Ogrzewanie budynku z pieca na olej opałowy usytuowanego w piwnicy budynku. Od strony zachodniej do budynku dobudowano szyb windy towarowo osobowej, wykonany w 2002 roku. Budynek o zadawalającym stopniu zużycia technicznego. W elementach konstrukcyjnych obiektu występują niewielkie uszkodzenia, widoczne zawilgocenie ścian i posadzek części przyziemia budynku. Cechy        i właściwości wbudowanych materiałów obniżone. Budynek o średnim poziomie rozwiązań użytkowych oraz zadawalającym poziomie wykończenia i wyposażenia w urządzenia techniczne, niezbędne dla pełnionej przez obiekt funkcji. W obrębie budynku w okresie jego eksploatacji, przeprowadzono szereg remontów bieżących. Remonty polegały na wymianie wszystkich instalacji wewnętrznych oprócz instalacji elektrycznej, oraz wykonano szereg robót podnoszących standard budynku takie jak glazury ścian i płytki posadzkowe                 w pomieszczeniach kuchennych i węzłach sanitarnych. Wykonywane były bieżące przeglądy budynku wraz z instalacjami, co jest wykazane w prowadzonej książce obiektu budowlanego. W budynku zamieszkiwało ok. 65 pensjonariuszy.

 

Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Mirsku.

 

Ponadto wykaz zostanie umieszczony na stronie internetowej urzędu www.powiatlwowecki.pl oraz  urzędowego publikatora teleinformatycznego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości                                  przez ogłoszenie  w prasie lokalnej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (brama C pokój 102), pod nr tel. (075) 782  28  94.

                                                                            STAROSTA                                  

                                                                             Artur Zych

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Zespół Radców Prawnych (ZP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2008 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 3406
08 października 2008 09:19 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu.