Uchwały Zarządu

uchwała Nr 99/54/08 z dn.27.05.08 w spr.powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2007/2008

Uchwała Nr 99/54/08

Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

z dnia 27 maja 2008 roku

 

 

w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2007/2008.

 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 Załącznika
Nr 2 o warunkach i sposobach przeprowadzania egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Powołuje się Pana Marka Najmrodzkiego na przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i egzaminu przygotowania zawodowego w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
w Lwówku Śląskim w roku szkolnym 2007/2008.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lwóweckiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

 

Artur Zych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 99/54/08

Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

z dnia 27 maja 2008 roku

 

 

 

 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 o warunkach i sposobach przeprowadzania egzaminu z nauki zawodu i egzaminu z przygotowania zawodowego do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 ze zm.) organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu i przygotowania zawodowego.

Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu wydał Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia
5 lipca 2007r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminu z przygotowania zawodowego w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2007/2008.

Uchwałę podejmuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Lwówku Śląskim z dnia 26 maja 2008 roku. Egzamin przeprowadzony zostanie w dniu 5 czerwca 2008 roku.

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2008 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Jakubowska
Ilość wyświetleń: 581
04 czerwca 2008 10:39 Krystyna Jakubowska - Zmiana treści dokumnetu.
04 czerwca 2008 10:38 Krystyna Jakubowska - Zmiana treści dokumnetu.
02 czerwca 2008 11:40 Krystyna Jakubowska - Utworzenie dokumnetu.