Uchwały Zarządu

uchwała Nr 137/125/08 z dnia 07.11.08 w spr.odwołania Dyrektora SPZZOZ w Lwówku Śl.

Uchwała Nr 137/125/2008

 

     Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

                z dnia 07 listopada 2008r .

 

 

w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 44 ust. 4   ustawy z  dnia 30 sierpnia 1991 r.  o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity  Dz.U.        z 2007 r.  Nr 14, poz.89 ze zmianami ), art. 70 § 1 kodeksu pracy, oraz § 6 ust.1 Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim (Uchwała Nr VIII/33/07 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia  statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim ).

 

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 7 listopada 2008r. odwołuje się Pana Ryszarda Brzozowskiego ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lwóweckiemu.

 

                                                                                §3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                              Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim

 

                                                                                          Artur Zych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Uzasadnienie

 

 

 

Rada Powiatu Lwóweckiego w dniu 29 sierpnia 2008r. podjęła Uchwałę                     Nr XXIII/44/08 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Lwówku Śląskim, uchwała wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2008r. i z tym dniem rozpocznie się proces likwidacji SPZZOZ w Lwówku Śląskim.    W związku z powołaniem likwidatora celowym jest odwołanie dotychczasowego dyrektora.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2008 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Jakubowska
Ilość wyświetleń: 627
17 listopada 2008 15:23 Krystyna Jakubowska - Zmiana treści dokumnetu.
17 listopada 2008 15:20 Krystyna Jakubowska - Usunięcie załącznika.
17 listopada 2008 15:20 Krystyna Jakubowska - Zmiana treści dokumnetu.