Stanowiska w sprawach publicznych

Stanowisko Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 02.06.05r.

StanowiskoRady Powiatu Lwóweckiegoz dnia 2 czerwca 2005r.W sprawie: Opinia Rady Powiatu Lwóweckiego dotycząca rezygnacji poszczególnych członków Zarządu Powiatu Lwóweckiego oraz nie przyjęcia kandydatur zgłaszanych w celu uzupełnienia Zarządu Powiatu przez Starostę Lwóweckiego Henryka Kuleszę.Rada Powiatu Lwóweckiego

uchwala, co następuje:§ 1

1. Obecna sytuacja kryzysowa jest wynikiem dezaprobaty i sprzeciwu większości Radnych Powiatowych wobec prowadzonej polityki przez Starostę Lwóweckiego Henryka Kuleszę.

2. W rezultacie powstałego kryzysu, z dniem 28 lutego 2005r. Zarząd Powiatu Lwóweckiego przestał istnieć, co w sposób oczywisty wskazuje na wyczerpanie dotychczasowej formuły i stylu sprawowania władzy w Powiecie Lwóweckim.

3. W świetle następujących po sobie rezygnacji członków organu wykonawczego powiatu, podjęto wszelkie konieczne, regulowane prawem czynności, aby zatrzymać postępującą degradację wizerunku powiatu oraz nie dopuścić do paraliżu jednostek powiatowych.

4. Wobec nie uzyskania wymaganej większości w głosowaniu nad odwołaniem Starosty Lwóweckiego, w celu uzdrowienia powstałej sytuacji, Radni Powiatu podjęli kroki zmierzające do uzupełnienia składu Zarządu pod kierownictwem dotychczasowego Starosty.

5. Radni Powiatu, w pełni świadomi tego, iż powołanie Zarządu Powiatu i właściwe jego funkcjonowanie, jest warunkiem koniecznym należytego wykonania przez powiat zadań publicznych, na sesji w dniu 1 kwietnia 2005r wystąpili z propozycją zawartą w liście skierowanym do Starosty Lwóweckiego. Propozycja ta zawierała analizę powstałej sytuacji, a także wskazywała najwłaściwszy sposób powołania Zarządu Powiatu wychodzący naprzeciw społecznym oczekiwaniom.

6. Kandydatury zgłaszane do dnia 28 kwietnia 2005r. przez Starostę Pana Henryka Kuleszę, w naszej ocenie nie gwarantowały przełomu w jakości pracy Zarządu i jego relacją z Radą. Uporczywe zaś stanie na stanowisku uzupełnienia Zarządu Powiatu o osoby, w subiektywnym mniemaniu Starosty, właściwe, było powieleniem schematu, który doprowadził do dekonstrukcji poprzedniego Zarządu. Takie zaś rozwiązanie było nie do przyjęcia.

7. Uzupełnienie Zarządu Powiatu w dniu 28 kwietnia 2005r. o Radnego Józefa Muszyńskiego było efektem działań i kompromisu zapoczątkowanego listem, o którym mowa w punkcie 5 niniejszej uchwały. Rada Powiatu oczekuje od Starosty Lwóweckiego zgłoszenia kolejnych kandydatur gwarantujących rzetelną pracę, przy zachowaniu reprezentacji gminnej i różnorodności poglądów.§ 2

Treść uchwały wraz z jej uzasadnieniem należy bezzwłocznie podać do publicznej wiadomości poprzez publikacje w prasie wydawanej przez samorządy gminne wchodzące w skład Powiatu Lwóweckiego w celu zapoznania mieszkańców powiatu ze stanowiskiem Rady oraz przesłać do wiadomości Wojewody Dolnośląskiego.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIECelem niniejszej uchwały jest przyjęcie przez Radę Powiatu Lwóweckiego stanowiska będącego odpowiedzią na pismo PN.II.0915-1/11/05 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 maja 2005r. Ponadto wydaje się konieczne i zasadne rozwinięcie pisma OR0901/114/(04/05 Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia l kwietnia 2005r.Rada Powiatu Lwóweckiego nie może pozostawić bez odpowiedzi opinii wystosowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego, która w wielu miejscach wydawać się może krzywdząca. Zgodnie z § 12 ust.2 Statutu Powiatu Lwóweckiego, Zarząd Powiatu liczy 5 osób, a w jego skład wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób. W dniu 25 listopada 2004r. rezygnację z członkostwa w Zarządzie Powiatu złożył radny Piotr Czembrowski. Rada rezygnację przyjęła w dniu 26 listopada 2004r. Wicestarosta Lwówecki Antoni Lewkowicz w dniu 17 listopada 2005r. również złożył rezygnację, którą przyjęto 27 stycznia 2005r. Dzień później z pełnionej funkcji zrezygnował trzeci członek Zarządu radny Stanisław Mrówka. Ponieważ Rada Powiatu Lwóweckiego nie zajęła stanowiska w tej sprawie, zgodnie z przepisem art. 31c ust.2 Ustawy o samorządzie powiatowym jego rezygnacja z członkostwa w Zarządzie została przyjęta w dniu 28 lutego 2005r. Oczywistym jest to, iż taki rozwój zdarzeń nie był dziełem przypadku. Nie może, zatem budzić wątpliwości stwierdzenie, że powstała sytuacja kryzysowa, była wynikiem dezaprobaty i sprzeciwu wobec prowadzonej polityki przez Starostę Lwóweckiego Henryka Kuleszę. Nie bez znaczenia był też fakt zerwania przez Polskie Stronnictwo Ludowe koalicji współtworzącej Zarząd Powiatu. Taki stan rzeczy był pochodną przede wszystkim tego, że po ponad dwóch latach obecnej kadencji Rady Powiatu Lwóweckiego, pomimo wielu trudów nie udało się rozwiązać podstawowego problemu związanego ze służbą zdrowia. Proponowane rozwiązania za każdym razem wzbudzały kontrowersje. Kolejne prezentowane warianty zostały odrzucone, przyjęte zaś uchwały nie były przez starostę wykonywane, wzbudzając coraz to większe emocje u bezpośrednio zainteresowanych mieszkańcach powiatu lwóweckiego. Nie obyło się także bez spraw niezwiązanych z restrukturyzacją służby zdrowia, nie mniej jednak wzbudzających wiele kontrowersji. Nawarstwiające się konflikty na tle merytorycznym i rozbieżność zdań doprowadziły, co naturalne, do tego, że z dniem 28 lutego 2005r. Zarząd Powiatu Lwóweckiego przestał istnieć. W związku z tym podjęto wszelkie konieczne, regulowane prawem czynności, aby zatrzymać postępującą degradację wizerunku powiatu oraz nie dopuścić do paraliżu jednostek powiatowych. Na początku bieżącego roku pięciu radnych na podstawie Art. 31 ust. l Ustawy o samorządzie powiatowym złożyło wniosek o odwołanie Starosty Lwóweckiego Henryka Kuleszy ze stanowiska. W związku z nie uzyskaniem wymaganej większości (I głosowanie: 8 głosów za odwołaniem starosty, 2 przeciw, l wstrzymujący i 6 głosów nieważnych; II głosowanie: 8 głosów za odwołaniem, 6 przeciw, l głos wstrzymujący się i 2 głosy nieważne), podjęto kolejne kroki o charakterze mediacyjnym, w celu zażegnania powstałego kryzysu. Radni Powiatu w pełni świadomi zagrożeń wynikających z braku Zarządu Powiatu, na sesji w dniu l kwietnia 2005r. wystąpili z propozycją zawartą w liście skierowanym do Starosty Lwóweckiego. W piśmie tym wyraźnie zaznaczono:„Apelujemy, zatem do Pana, Panie Starosto i do wszystkich Radnych Powiatowych, postarajmy się wspólnie ukrócić powstałe niepokoje i spekulacje. Weźmy na siebie wszyscy ten ciężar, który nałożyli na nas wszyscy wyborcy. Wyjdźmy naprzeciw oczekiwaniom całego naszego społeczeństwa. Możemy to zrobić. Padły przecież słowa o wzajemnej współpracy. Taki zaś stan rzeczy wskazuje, że możliwości tej rady nie wyczerpały się jeszcze."Mając na względzie Art. 27 Ustawy o samorządzie powiatowym wskazano kierunek, w którym winien podążyć starosta w celu uzupełnienia Zarządu:„Jak tego dokonać? Przyjmijmy stan spraw takimi, jakie są naprawdę. Wynegocjujmy taki skład osób mających uzupełnić zarząd, by mieli oni poparcie większości w Radzie. By gwarantowali rzetelną pracę przy zachowaniu reprezentacji gminnej i różnorodności poglądów. Możemy to zrobić, co więcej powinniśmy dokonać tego jak najszybciej."Zaznaczono również tym samym uprzedzając:„Obecnie zgłoszone kandydatury do Zarządu naszym zdaniem, nie gwarantują przełomu w jakości pracy zarządu i jego relacji z Radą. Nie gwarantują także zmiany i tak już nadszarpniętego wizerunku organów powiatu. Do takiej oceny mamy przecież pełne prawo. Nie da się, bowiem, wybierać bez oceniania. Uporczywe zaś stanie na stanowisku uzupełnienia Zarządu Powiatu o osoby już nam zaprezentowane, jest powieleniem schematu, który bez względnie już się wyczerpał."Czterokrotnie podejmowane próby powołania zaproponowanych przez starostę osób, które miałyby uzupełnić zarząd były wyrazem uporczywych dążeń do utrzymania kierunku w zarządzaniu, nie akceptowanym przez większość Radnych Powiatu. Bowiem Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy (podrzędny) Rady Powiatu winien odzwierciedlać kierunki wskazywane przez większość organu uchwałodawczego będącego ciałem nadrzędnym. Forsowane kandydatury odbiegały zaś od takiej zasady. Rada Powiatu w poczuciu odpowiedzialności, pomimo wielokrotnego zgłaszania przez Starostę, nie uzupełniła zarządu nie mogąc takiej decyzji uznać za cel sam w sobie. Istotne naruszenie w tym aspekcie prawa nastąpiło na wskutek bezkompromisowego działania Starosty. Wielokrotnie wskazywano rozwiązanie powstałej sytuacji, zostały wskazane osoby, które zdaniem większości radnych mogłyby w sposób godny i pożądany uzupełnić skład Zarządu, jednakże starosta w znacznej mierze okazał się głuchy na te sugestie.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1971
12 marca 2008 23:05 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu