Rejestry i ewidencje

Rejestr skarg i wniosków

1. Celem umożliwienia obywatelom składania skarg i wniosków w sposób bezpośredni, Starosta i Wicestarosta lub zarządzający Starostwem Sekretarz Powiatu, w okolicznościach, o których mowa w § 10 ust.4 Regulminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przyjmują obywateli w wyznaczonych dniach i godzinach. Miejsce i czas przyjęć obywateli przez Starostę, Wicestarostę lub Sekretarza Powiatu podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz
w siedzibach straży, służb, inspekcji i powiatowych jednostek organizacyjnych.
2. W godzinach przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Starostę i Wicestarostę, na swoich stanowiskach pracy powinni być obecni wszyscy Naczelnicy Wydziałów, zapewniając w razie potrzeby szybką informację lub opinię w sprawie.
3. Przyjmujący interesantów składających skargi lub wnioski odnotowuje dane interesantów i przedmioty spraw w Rejestrze przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków.
4.Obsługę przyjmowanych obywateli w sprawach skarg i wniosków zapewnia Wydział Organizacyjno – Prawny, który przekazuje zarejestrowane sprawy do załatwienia właściwym Wydziałom – zgodnie z dyspozycją przyjmujących.
5. Tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków regulują stosowne przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2002r.).
6. Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie reguluje odrębne zarządzenie Starosty.
7. Uprawnienia Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej przy rozpatrywaniu spraw wnoszonych do nich przez wyborców reguluje ustawa o obowiązkach i prawach posłów.
8. Naczelnicy Wydziałów Starostwa i podlegli im urzędnicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w ramach posiadanych kompetencji, codziennie w godzinach pracy.
9. Naczelnicy Wydziałów zobowiązani są do:
a) zapewnienia należytych warunków i organizacji przyjmowania, ewidencjonowania i załatwiania skarg i wniosków w Wydziałach,
b) wykorzystywania wiadomości zawartych w skargach i wnioskach do ochrony interesu społecznego i słusznego interesu obywateli oraz podejmowania działań zmierzających do likwidacji źródeł skarg uzasadnionych.
10. Wydziałem wiodącym w sprawach przyjmowania, rozpatrywania
i załatwiania skarg i wniosków obywateli jest Wydział Organizacyjno - Prawny.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2003 19:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1281
18 lipca 2003 10:22 Administrator - Dodano stanowisko
18 lipca 2003 10:22 Administrator - Dodano stanowisko
18 lipca 2003 10:21 Administrator - Dodano stanowisko