Konkursy na stanowisko

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH W RAKOWICACH WIELKICH

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-TECHNICZNYCH W RAKOWICACH WIELKICH

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich   ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

 1. Nazwa      i adres jednostki: Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych                       w Rakowicach      Wielkich  48, 59-600 Lwówek Śląski, tel.      757824363
 2. Wymiar      czasu pracy: pełny etat – 40 godzin tygodniowo
 3. Określenie      wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne
Do konkursu może przystąpić kandydat, który:
• ma obywatelstwo polskie,
• ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności
instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
• spełnia jeden z poniższych warunków:
- ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości
- ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej
6 – letnią praktykę w księgowości

- jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada świadectwo kwalifikacji uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:
• znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
• znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
• znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
• znajomość przepisów podatkowych,
• znajomość przepisów płacowych,
• znajomość przepisów ZUS,
• znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
• znajomość obsługi programów komputerowych, w tym: finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, „Płatnik”.

Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m. in.:

 •  prowadzenia      rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
 •  wykonywanie dyspozycji      środkami pieniężnymi z rachunków szkoły,
 •  dokonywanie wstępnej      kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem      finansowym jednostki,
 • opracowanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie,      dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów      dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych,
 • archiwizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji      finansowo-księgowej,
 • dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,
 • sporządzanie bilansu, prowadzenie      sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień      oraz prognoz kosztów i wydatków
 •  prowadzenie nadzoru nad prawidłowością      naliczania zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowości ich      przekazywania
 • nadzorowanie nad prawidłowym      przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowania      odpowiedzialności materialnej oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji      środków trwałych i wyposażenia;
 • prowadzenie  rozliczeń inwentaryzacji składników      majątku
 • sporządzanie naliczeń odpisów na      zakładowy ZFŚS, planów i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych      odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodność      wydatków z regulaminem i przepisami prawa
 •  wykonywanie innych nie      wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych      wydanych przez dyrektora szkoły należą do kompetencji głównego księgowego.


Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
• curriculum vitae
• potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących
kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku głównego księgowego,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.),
• oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko
obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu
terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.

•kserokopia dowodu osobistego,     •referencje

Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:


Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie
14 dni od dnia ogłoszenia konkursu w godz. 8.00 do 15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół  Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich 48, 59-600 Lwówek Śląski. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – główny księgowy”. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku naboru podana będzie
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (www.bip.powiatlwowecki ) i  na tablicy ogłoszeń            w Zespole Szkół  Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich.

Konkurs   przeprowadzi   komisja konkursowa  powołana  przez  dyrektora  Zespołu   Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pani Wiesławy Walasek pod numerem telefonu:
75 7824363.

Dyrektor
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich
Jan  Czyczerski

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 kwietnia 2012 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 3544
24 maja 2012 11:13 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_naboru.doc] do dokumentu.
21 maja 2012 12:13 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [lista_kandydatow_stanowisko_gk_zset_rakowice_wielkie.doc] do dokumentu.
25 kwietnia 2012 10:45 Dawid Kopeć - Dodanie dokumentu.