Środowisko naturalne

L.dz.9626.2012.DG GŚ.6124.51.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Dnia 26 listopada 2012 r., do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej w sprawie wyłączenia  z produkcji rolniczej gruntu rolnego o łącznej powierzchni do wyłączenia  0,0060 ha  użytku B-Ps IV klasy w granicach działki nr 323 w obrębie ewidencyjnym Pławna AM 2 gmina Lubomierz, pod budowę  budynku gospodarczo-garażowego.

2. Dnia 10 grudnia 2012 roku Starostra Lwówecki wydał pismo znak: GŚ.6124.51.2012.2 w którym zezwolił wnioskodawcy na wyłączenie w/w gruntu z produkcji rolniczej. Powyższe uzasadniając tym,  że w przedmiotowej  sprawie nie mają zastosowania przepisy art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych  i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 roku Nr 121, poz. 1266 ze zmianami). Stosownie bowiem do przepisu art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, wyłączeniu z produkcji rolniczej podlegają użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego  i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także grunty o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 oraz grunty leśne. Wnioskowany grunt rolny – B-Ps IV klasy – położony w obrębie Pławna, gmina Lubomierz w granicach działki nr 323, gmina Lubomierz przeznaczony pod budowę budynku gospodarczo-garażowego, nie leży w zasięgu gleb organicznych, co stwierdzono na podstawie mapy glebowo-rolniczej. W związku z powyższym, wnioskowany do wyłączenia grunt klasy B-Ps IV jest pochodzenia mineralnego i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej. Ponadto inwestycja została uzgodniona decyzją o warunkach zabudowy nr 24/2012 wydaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz  dnia 21.08.2012 roku wobec czego istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania części działki nr 323 w obrębie Pławna, gmina  Lubomierz.                   

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10 grudnia 2012 roku
Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Cybulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2013 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Cybulska
Ilość wyświetleń: 997
04 stycznia 2013 13:56 Alicja Cybulska - Dodanie dokumentu.