Środowisko naturalne

L.dz.9635.2012.DG GŚ.6124.50.2012 dotyczy wyłączenia gruntu rolnego z produkcji rolniczej.

1.Dnia 27 listopada 2012 r., do tut. Starostwa wpłynął wniosek osoby fizycznej  w sprawie wyłączenia z produkcji rolniczej gruntu rolnego  o łącznej powierzchni do wyłączenia  0,0500 ha  użytku R V klasy w granicach działki  nr 713/3 w obrębie ewidencyjnym Ubocze AM 2 gmina Gryfów Śląski, pod budowę  budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

2. Dnia 11 grudnia 2012 roku Starosta Lwówecki wydał pismo znak:GŚ.6124.50.2012.2 w którym zezwolił wnioskodawcy na wyłączenie w/w gruntu z produkcji rolniczej. Powyższe uzasadniając tym,  że w przedmiotowej  sprawie nie mają zastosowania przepisy art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 roku Nr 121, poz. 1266 ze zmianami). Stosownie bowiem do przepisu art. 11 ust. 1 cyt. ustawy, wyłączeniu z produkcji rolniczej podlegają użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego  i organicznego, zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V, VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także grunty o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 oraz grunty leśne. Wnioskowany grunt rolny – R V klasy – położony w obrębie Ubocze, gmina Gryfów Śląski w granicach działki nr 713/3 przeznaczony pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nie leży w zasięgu gleb organicznych, co stwierdzono na podstawie mapy glebowo-rolniczej. W związku z powyższym, wnioskowany do wyłączenia grunt klasy R V jest pochodzenia mineralnego i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej. Ponadto inwestycja została uzgodniona decyzją o warunkach zabudowy nr 01/2008 wydaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski  dnia 08.01.2008 roku wobec czego istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania części działki nr 713/3 w obrębie Ubocze, gmina  Gryfów Śląski.                  

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11 grudnia 2012 roku
Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Cybulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2013 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Cybulska
Ilość wyświetleń: 968
09 stycznia 2013 09:26 Alicja Cybulska - Dodanie dokumentu.