Środowisko naturalne

L.dz.5724.2012.RPSR GŚ.6123.136.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.Dnia 03 grudnia 2012 roku do tut. Starostwa wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk znak: PP.6733.10.2012.6 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w granicach działek nr 99/4, 99/2 i 98 obręb ewidencyjny Kamień, gmina Mirsk.

2. Dnia 12 grudnia 2012 roku Starosta Lwówecki wydał postanowienie znak: GŚ.6123.136.2012.2 w którym uzgodnił pozytywnie w zakresie ochrony gruntów rolnych w/w projekt decyzji. Powyższe uzasadniając tym, że zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 2012 roku poz. 647) decyzje  o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, po uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Jednym z warunków wydania decyzji lokalizacyjnej zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest to, żeby obszar objęty inwestycją nie wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo był objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami ). Z kolei w myśl art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( tekst jednolity: Dz. U.  2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami ), przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów stanowiących użytki rolne klas I-III, jeżeli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z tym stwierdzono, że teren objęty inwestycją w części dotyczącej użytków rolnych nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ponieważ nie obejmuje swoim zakresem użytków rolnych klas I-III, które podlegają ochronie. Odnosząc się natomiast co do rozstrzygnięcia projektu decyzji przesłanej do uzgodnienia dotyczącej użytków rolnych klas B-Ps IV i Ps IV,  poinformowano że na podstawie mapy glebowo-rolniczej ustalono, iż grunty te są pochodzenia mineralnego wobec tego w rozumieniu ustawy  o zmianie ustawy  o ochronie gruntów rolnych  i leśnych z dnia  19 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657) nie wymagają one zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze bez względu na wielkość, ponieważ ustawa ta z dniem  1 stycznia 2009 roku uwolniła dla celów inwestycyjnych grunty rolne stanowiące użytki rolne klas IV-VI położone na obszarach wiejskich.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12 grudnia 2012 roku
Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Cybulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2013 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Cybulska
Ilość wyświetleń: 1027
09 stycznia 2013 09:56 Alicja Cybulska - Dodanie dokumentu.