Środowisko naturalne

L.dz.5960.2012.RPSR GŚ.6123.139.2012 dotyczy uzgodnienia warunków zabudowy.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 14 grudnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.25.5.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie  z rozbudową istniejącego budynku gospodarczego  na budynek agroturystyki, budowie parkingu, basenu sezonowego, zbiornika gazu, przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest lokalizowana na działkach nr 297/16 i 297/14 w obrębie ewidencyjnym Rząsiny, gmina Gryfów Śląski.

2.Dnia 19 grudnia 2012 roku Starosta Lwówecki wydał postanowienie znak:GŚ.6123.139.2012.2 w którym uzgodnił pozytywnie w zakresie ochrony gruntów rolnych w/w projekt decyzji. Powyższe uzasadniając tym, że z przedłożonych dokumentów wynikało, iż przedmiotowa inwestycja jest planowana w granicach użytków rolnych klas   PsIV, B-PsIV i S-RIVb. Wskazane grunty rolne  klas PsIV, B-PsIV i S-RIVb  są pochodzenia mineralnego, co stwierdzono na podstawie mapy glebowo-rolniczej  w związku z tym w myśl ustawy z dnia   3 lutego 1995 roku  o ochronie gruntów rolnych  i leśnych  ( tekst jednolity: Dz. U.  2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami ) nie podlegają one ochronie. Ponadto ustalono, że wskazany obszar  w rozumieniu ustawy o zmianie ustawy  o ochronie gruntów rolnych  i leśnych z dnia 19 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657 ) nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze bez względu na wielkość, ponieważ ustawa ta z dniem 1 stycznia 2009 roku uwolniła dla celów inwestycyjnych grunty rolne stanowiące użytki rolne klas IV-VI położone na obszarach wiejskich.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 grudnia 2012 roku
Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Cybulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2013 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Cybulska
Ilość wyświetleń: 1005
09 stycznia 2013 12:28 Alicja Cybulska - Dodanie dokumentu.