Środowisko naturalne

L.dz.5961.2012.RPSR GŚ.6123.138.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1. Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 14 grudnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy  i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.26.5.2012  w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie  z nadbudową budynku mieszkalnego na restaurację wraz z piekarnią, budowie parkingu oraz niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest lokalizowana na działce  nr 297/14  w obrębie ewidencyjnym Rząsiny, gmina Gryfów Śląski.

2. Dnia 19 grudnia 2012 roku Starosta Lwówecki wydał postanowienie znak:GŚ.6123.138.2012.2 w którym uzgodnił pozytywnie w zakresie ochrony gruntów rolnych w/w projekt decyzji. Powyższe uzasadniając tym, że z przedłożonych dokumentów wynika, iż przedmiotowa inwestycja jest planowana  w granicach użytków rolnych klas   PsIV, B-PsIV i S-RIVb. Wskazane grunty rolne  klas PsIV, B-PsIV i S-RIVb  są pochodzenia mineralnego, co stwierdzono na podstawie mapy glebowo-rolniczej  w związku z tym w myśl ustawy z dnia   3 lutego 1995 roku  o ochronie gruntów rolnych  i leśnych  ( tekst jednolity: Dz. U.  2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami ) nie podlegają one ochronie. Ponadto ustalono, że wskazany obszar  w rozumieniu ustawy o zmianie ustawy  o ochronie gruntów rolnych  i leśnych z dnia 19 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657 ) nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze bez względu na wielkość, ponieważ ustawa ta z dniem 1 stycznia 2009 roku uwolniła dla celów inwestycyjnych grunty rolne stanowiące użytki rolne klas IV-VI położone na obszarach wiejskich.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19 grudnia 2012 roku
Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Cybulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2013 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Cybulska
Ilość wyświetleń: 949
10 stycznia 2013 09:17 Alicja Cybulska - Dodanie dokumentu.