Środowisko naturalne

L.dz.6076.2012.RPSR GŚ.6123.140.2012 dotyczy uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych warunków zabudowy.

1.Do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim wpłynął dnia 21 grudnia 2012 roku wniosek Burmistrza Gminy  i Miasta Gryfów Śląski znak: WT.PP.6730.29.2.2012 w sprawie uzgodnienia w zakresie ochrony gruntów rolnych projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach dzałki nr 394/3 w obrębie Proszówka.

2. Dnia 02 stycznia 2013 roku Starosta Lwówecki wydał postanowienie znak:GŚ.6123.140.2012.2/2013 w którym uzgodnił pozytywnie w zakresie ochrony gruntów rolnych w/w projekt decyzji. Powyższe uzasadniając tym, że  z analizy przedłożonych dokumentów wynikało, iż realizacja przedmiotowej inwestycji jest lokalizowana na działce    nr 394/3 w obrębie ewidencyjnym Proszówka, gmina Gryfów Śląski w granicach użytku rolnego Ps IV. Wskazany grunt rolny  klasy Ps IV jest pochodzenia mineralnego, co stwierdzono na podstawie mapy glebowo-rolniczej  w związku z tym  w myśl ustawy z dnia   3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych  i leśnych ( tekst jednolity: Dz. U.  2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zmianami ) nie podlega on ochronie. Ponadto ustalono, że wskazany obszar  w rozumieniu ustawy o zmianie ustawy  o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 19 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657 ) nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze bez względu na wielkość, ponieważ ustawa ta z dniem  1 stycznia 2009 roku uwolniła dla celów inwestycyjnych grunty rolne stanowiące użytki rolne klas IV-VI położone na obszarach wiejskich.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02 stycznia 2013 roku
Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Cybulska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2013 09:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Cybulska
Ilość wyświetleń: 990
10 stycznia 2013 09:49 Alicja Cybulska - Dodanie dokumentu.