Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dla przewoźników drogowych

Z dnia 15 sierpnia 2013r. nastąpi zmiana warunków wydawania licencji z zezwoleń w świetle przepisów ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Od czasu wejścia w życie ustawy o transporcie drogowym licencję na zarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób, zastąpi zezwolenie na wykonanie zawody...

Informacja o podziale środkówna wykonywanie zadania publicznego w zakresie Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadania publicznego Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku w zakresie Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 1) Stowarzyszenie „Razem Więcej” w Grudzy zadanie: „Zapuszczamy korzenie” przyznana...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wspieranego z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wspieranego z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (przewidywana wysokość środków...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonuje zmiany treści ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki ogłoszonych w Uchwale Nr 145/10/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2013 roku.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonuje zmiany treści ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki ogłoszonych w Uchwale Nr 145/10/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2013 roku. W punkcie „2. Oferty...

Zapytanie ofertowe

Lwówek Śląski, dnia 6 lutego 2013r. Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim zwraca się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków Europejskiego...

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim uprzejmie informuje:

I N F O R M A C J A Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim uprzejmie informuje, iż dnia 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) Ustawa wprowadza między innymi nowy tryb uzyskiwania uprawnień do...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół i placówki:

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół i placówki: 1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1 59-600 Lwówek Śląski. 2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych...

Nabór na animatorów boisk Orlik

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ogłasza nabór na animatorów boisk sportowych ORLIK przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich na okres: marzec – listopad 2013 roku. Osoby spełniające wymagania określone...