Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o braku sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 537/4 w obrębie Pławna gmina Lubomierz

W terminie 30 dni od daty zgłoszenia budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 537/4 w obrębie Pławna gmina Lubomierz t.j. od 8.07.2015r. nie zgłoszono sprzeciwu wobec wyżej opisanego zamierzenia budowlanego. Przedmiotem zgłoszenia był budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny ( parter i poddasze ) z dachem dwuspadowym...

Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 35/2 w obrębie nr 1 Lubomierz

Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym o kątach pochylenia połaci 30 stopni – inwestycja do realizacji na działce nr 35/2 w obrębie nr 1 Lubomierz

Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 703/2 w obrębie Zbylutów gmina Lwówek Śląski

Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym z dachem dwuspadowym o kątach pochylenia połaci 40 stopni – inwestycja do realizacji na działce nr 703/2 w obrębie Zbylutów gmina Lwówek Śląski

Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 519/1, obręb Rębiszów gmina Mirsk

budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z dachem czterospadowym o kątach pochylenia połaci 30 stopni – inwestycja do realizacji na działce nr 519/1 w obrębie Rębiszów gmina Mirsk

Obwieszczenie o opracowaniu projektu Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Dolnośląskiej

Podanie do publicznej wiadomości załączonego obwieszczenia ma na celu zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na...

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019

Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami w nawiązaniu do pisma Wojewody Dolnośląskiego znak NRŚ-RŚ.7080.1.2015.MJ z dnia 06 lipca 2015 r. informuję, iż zgodnie z art. 13aust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1153 ze zmianami)...

Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 537/4 w obrębie Pławna gmina Lubomierz

budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny ( parter i poddasze ) z dachem dwuspadowym symetrycznym o kątach pochylenia połaci 45 stopni waz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, studnią głębinową o głębokości do 30 m i zjazdem indywidualnym na drogę gminną ( działkę nr 536/2 ) – inwestycja do realizacji na działce...

Zgłoszenie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 56/4, obręb nr 1 miasta Wleń

Inwestor: Joanna Tomaszunas - Błaszczyk i Piotr Błaszczyk Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 56/4, obręb nr 1 miasta Wleń Opis projektowanego obiektu: Budynek parterowy, niepodpiwniczony Powierzchnia zabudowy: 146,75m2, Kubatura: Dach: dach dwuspadowy o kącie nachylenia 28 stp

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2015 roku

Na podstawie pkt VIII do Uchwały Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...