Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LWÓWKU ŚLĄSKIM

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W LWÓWKU ŚLĄSKIM Biuro rzeczy znalezionych działa w oparciu o przepisy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych ( Dz. U. Nr 22, poz. 141, z...

OGŁOSZENIE dot. zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej (na podstawie pkt. XII Załącznika do Uchwały...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2014 roku

Na podstawie pkt VIII do Uchwały Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Dotyczy realizacji na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju projektu związanego z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko Projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 roku). Rozpoczęto pierwszy etap konsultacji społecznych, który będzie trwał od 02.01.2014 roku...

Informacja dla przewoźników drogowych

Z dnia 15 sierpnia 2013r. nastąpi zmiana warunków wydawania licencji z zezwoleń w świetle przepisów ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Od czasu wejścia w życie ustawy o transporcie drogowym licencję na zarobkowy przewóz drogowy rzeczy i osób, zastąpi zezwolenie na wykonanie zawody...

Informacja o podziale środkówna wykonywanie zadania publicznego w zakresie Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadania publicznego Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku w zakresie Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 1) Stowarzyszenie „Razem Więcej” w Grudzy zadanie: „Zapuszczamy korzenie” przyznana...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wspieranego z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wspieranego z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (przewidywana wysokość środków...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego informuje, że dokonano podziału środków na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 1) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonuje zmiany treści ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki ogłoszonych w Uchwale Nr 145/10/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2013 roku.

Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonuje zmiany treści ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówki dla których organem prowadzącym jest Powiat Lwówecki ogłoszonych w Uchwale Nr 145/10/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 stycznia 2013 roku. W punkcie „2. Oferty...