Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe

Lwówek Śląski, dnia 6 lutego 2013r. Zapytanie ofertowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim zwraca się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków Europejskiego...

Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim uprzejmie informuje:

I N F O R M A C J A Wydział Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim uprzejmie informuje, iż dnia 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) Ustawa wprowadza między innymi nowy tryb uzyskiwania uprawnień do...

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół i placówki:

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół i placówki: 1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1 59-600 Lwówek Śląski. 2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych...

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych...

Nabór na animatorów boisk Orlik

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim ogłasza nabór na animatorów boisk sportowych ORLIK przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim oraz Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich na okres: marzec – listopad 2013 roku. Osoby spełniające wymagania określone...

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku

Na podstawie pkt VIII do Uchwały Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Lwóweckiego działając na podstawie Uchwały Nr XLIII/06/06 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Lwóweckiego, informuje mieszkańców Powiatu Lwóweckiego, że w dniu 11 grudnia 2012 roku wpłynął...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

W dniu 8 stycznia 2013r, Zarząd Powiatu Lwóweckiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci...

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta, złożona przez: Karkonowskie...

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej

Ogłoszenie Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo...