Komunikaty

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół i placówki:

Zarząd Powiatu Lwóweckiego

ogłasza

 konkursy na stanowiska dyrektorów niżej wymienionych szkół i placówki:

 

 

1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim ul. Henryka Brodatego 1 59-600 Lwówek Śląski.

2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 16 59-620 Gryfów Śląski.

3. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa 45 59-620 Gryfów Śląski.

 

1. Do konkursów może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r.
Nr 184 poz. 1436 oraz  z 2011 r. 254 poz. 1526 ), tj.:

1) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce ;

3) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5) przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

b) pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej –
w przypadku nauczyciela akademickiego;

6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo  o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 

- posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg  ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej

- ukończyła studia magisterskie

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym

- ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych

- nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub postępowanie dyscyplinarne

- ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

- spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

 

2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursów powinny zawierać:

 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki oświatowej, której konkurs dotyczy,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej (w przypadku nauczyciela), stażu pracy dydaktycznej (w przypadku nauczyciela akademickiego) lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym
(w przypadku osoby niebędącej nauczycielem)

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

j) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

l) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„ Konkurs na stanowisko dyrektora …...” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski do dnia 28 lutego 2013 r. do godz. 15 00 (decyduje data wpływu do Sekretariatu).


4. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Lwóweckiego.
  

Przewodniczący

Zarządu Powiatu Lwóweckiego

 

Józef Stanisław Mrówka

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2013 15:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 650
07 marca 2013 13:35 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [oswiadczenie.pdf] do dokumentu.
30 stycznia 2013 15:05 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [podpisane_ogloszenie.pdf] do dokumentu.
30 stycznia 2013 15:04 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu.