Komunikaty

Zapytanie ofertowe

Lwówek Śląski, dnia 6 lutego 2013r.
Zapytanie ofertowe


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim zwraca się z prośbą o przesłanie oferty dotyczącej przygotowania dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Zasadami dotyczącymi przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, w2013r.


Forma zatrudnienia:
urnowa o dzieło na okres dwóch miesięcy - marzec-kwiecień wykonywana w siedzibie PCPR w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4.


Kryterium wyboru oferty:
Cena brutto za wykonanie dzieła - 90%
Kwalifikacje idoświadczenie - 10%


Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Zamówienia publiczne POKL 2013" w terminie do dnia 20 lutego 2013r. , decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim w jeden z podanych sposobów:


l) osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląski, ul. Szpitalna 4,59-600 Lwówek Śląski (pokój Nr 1),

2) za pośrednictwem poczty na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim,ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

3) pocztą elektroniczną na adres pcpr lwowek slaski@wp.pl


Oferty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim zastrzega sobie prawo do niewyłonienie żadnego z oferentów bez podawania uzasadnienia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu takich samych ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2013 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 587
06 lutego 2013 13:26 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [zapytanie_zamowienia_publiczne_pokl_2013.pdf] do dokumentu.
06 lutego 2013 13:25 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu.