Komunikaty

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013

Sprawozdanie jest realizacją art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 ze zmianami). Program współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
w roku 2013 przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/131/12 Rady Powiatu
w Lwóweckiego z dnia 26 października 2012 roku i stanowił podstawę współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Lwóweckiego.

Sposób oceny realizacji programu określony został w rozdziale X Programu. W ust. 3 tego rozdziału zostały wymienione następujące wskaźniki służące do oceny realizacji Programu:  

1)      liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert , w tym liczba organizacji,

2)      liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,

3)      liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez powiat lwówecki z przyczyn zależnych od organizacji,

4)      wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach

5)      liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje.

 

1. Informacja o ogłoszonych konkursach.

 

1) Dnia 20 listopada 2012 roku Uchwałą Nr 131/110/2012 Zarządu Powiatu Lwóweckiego  ogłoszony został konkurs ofert w obszarze wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na powierzenie realizacji zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Zarząd Powiatu Lwóweckiego Uchwałą Nr 135/118/2012
z dnia 11 grudnia 2012 roku powołał członków  komisji konkursowej.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej zadanie zostało powierzone Karkonoskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja z siedziba
w Jeleniej Górze w dniu 4 stycznia 2013 roku.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na to zadanie wyniosła 458 341,39 zł.

 

2) Dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwałą Nr 144/09/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Konkurs ogłoszony został w następujących sferach:

- kultura i sztuka oraz ochrona dóbr dziedzictwa narodowego,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- turystyka i krajoznawstwo

- ekologa i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

- promocja i organizacja wolontariatu

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację powyższych zadań wyniosła 56 000,00. Zarząd Powiatu Lwóweckiego Uchwałą Nr 146/15/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku powołał komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie.

 

3) Dnia 19 marca 2013 roku Uchwałą  Nr 152/25/2013 Zarządu Powiatu Lwóweckiego ogłoszony został konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Lwóweckiego w 2013 roku w zakresie Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na to zadanie wyniosła 4 500,00 zł.

 

2. Informacja na temat  liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert , w tym liczba organizacji.

 

Do otwartych konkursów ofert przystąpiło 20 organizacji i złożyło 29 ofert
na następujące zadnia:   

 

Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej

 

 1. Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” z siedzibą
  w Jeleniej Górze zadanie: „Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego
  dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców”.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

 1. Powiatowy  Szkolny Związek Sportowy w Lwówku Śląskim zadanie:  „Organizacja cyklu imprez sportowych z kalendarza PSZS oraz Ligii Piłki Ręcznej Dziewcząt
  i Chłopców Szkół Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Lwóweckiego”.
 2. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lwówku Śląskim zadanie: „Cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja imprez o wymiarze powiatowym promujących Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia. Uczestnictwo dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.
 1. Gryfowski Klub Sportowy „GRYF” w Gryfowie Śląskim zadanie: prowadzenie zajęć sportowych, szkoleń zawodników oraz upowszechniania  kultury fizycznej i rekreacji, jak i zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu, organizowanie imprez sportowych.
 2. Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST w Lwówku Śląskim zadanie: „Organizacja cyklu imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu lwóweckiego”.
 3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „POGOŃ” Wleń zadanie: „Cykl imprez
  o charakterze mistrzostw powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
  i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.
 4. Uczniowski Klub Sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w

Gryfowie Śląskim zadanie: „III sylwestrowy Halowy Turniej o Puchar Starosty Lwóweckiego dla dzieci i młodzieży” ,zadanie:  V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Miast Partnerskich „ORLIK CUP 2013 dla dzieci ( rocznik 1997-2004).

 1. Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „RAKOWICE” w Rakowicach Wielkich

zadanie: Wzrost aktywności fizycznej dzieci i młodzieży zamieszkującej obszary wiejskie powiatu lwóweckiego.

 1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy BOX- Lwówek Śl.

zadanie: „Szerzenie aktywności fizycznej i osiągania wyników sportowych na wszelkich poziomach”.

 1. Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „PŁAKOWICE” Lwówek Śląskim zadanie:
  I Finał Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych na „ORLIKU”
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki zadanie: „Mistrzostwa Dolnego Śląska V Wyścig Kolarski o Puchar Św. Anny z Proszówki”.

Turystyka i krajoznawstwo

 

 1. Stowarzyszenie Maltanowo Płóczki Górne zadanie : „Powiatowymi szlakami- z grą, zabawą i kijkami”.
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Lwóweckiej Lwówek Śląski zadanie: „VII Ogólnopolskie Marsze na Orientację” o Złoty Liść Jesieni”,

„Odnawianie (konserwacja) szlaków turystycznych na terenie Powiatu Lwóweckiego”,

zadanie : „XX Ogólnopolska Impreza na Orientację Wiosna 2013”,

zadnie : „ XXXV Ogólnopolski Rajd Młodzieży Szkolnej „Babie Lato”,

zadanie: „Eliminacje Międzypowiatowe XLI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego”,

zadanie:  XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy Finał Wojewódzki”.

 1. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Zarządu Oddziału „Ziemi                 Jeleniogórskiej z/s Piechowicach zadanie: XXXIX Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej „Wleń 2013”

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemi Lwóweckiej”
  w Lwówku Śląskim

zadanie: „Ogólnopolska Konferencja Ekologiczna Turystyka na obszarach chronionych”

 1. Stowarzyszenie „Razem Więcej” Grudza

zadanie: „Zapuszczamy korzenie” 

 1.  Stowarzyszenie Awantura w Gryfowie Śląskim

zadanie: „ Kosmiczny czyściciel powraca-ekologiczna akcja”.

 

Promocja i organizacja wolontariatu

 

 1. Stowarzyszenie HOMO VIATOR Gryfów Śląski

zadanie : „Wolontariat –dlaczego nie?”,

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Spokojna Góra” w Mirsku

zadanie: Piknik integracyjny osób niepełnosprawnych, mieszkańców DPS Mirsk oraz zaprzyjaźnionych DPS-ów z wolontariuszami Powiatu Lwóweckiego”.

 

Ze względów formalnych 2 organizacje nie otrzymały dofinansowania:

1) Stowarzyszenie „Srebrna Dolina” Mojesz zadanie: „Zakup odtwarzacza i projektora wraz z ekranem na potrzeby promocji mieszkańców Mojesza i Stowarzyszenia Srebrna Dolina”,

2) Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „PŁAKOWICE” zadanie: „Uczymy się pomagać –utworzenie Biura Wolontariatu”.

 

 

 

3. Informacja na temat liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego,

w tym liczba organizacji.

 

Zawarto 18 umów na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego z 18 organizacjami pozarządowymi.

 

 1. 4.  Informacja na temat liczby umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez powiat lwówecki z przyczyn zależnych od organizacji.

 

Nie było umów rozwiązanych przez Powiat.  

 

 

5. Informacja o wysokości  kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach

 

Zgodnie  z rozdziałem IX Programu i uchwałą budżetową na realizację zadań publicznych Powiatu Lwóweckiego przeznaczono kwotę 514 341,39 w poszczególnych obszarach:

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 35 000,00
 • Turystyka i krajoznawstwo – 6 000,00
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 7 000,00
 • Promocja i organizacja wolontariatu – 8 000,00
 • Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej – 458 341,39

 

6 . Informacja o liczbie ofert wspólnych złożonych przez organizacje.

 

Nie została złożona wspólna oferta przez organizacje.

 

7. Informacja na temat współpracy pozafinansowej

 

Zgodnie z rozdziałem V Programu współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi miała również charakter pozafinansowy polegający na:

 1. Przekazywaniu organizacjom pozarządowym informacji na temat organizowanych szkoleń, warsztatów, konferencji i seminarium.
 2. Udostępnieniu przez Powiat nieodpłatnie sali konferencyjnej na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe.
 3. Konsultowaniu aktów prawnych mi.  „Powiatowego Program Działań na Rzecz osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2015”.
 4. Organizacji spotkań przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych w celu  informowania o planowanych działaniach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 kwietnia 2014 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 538
29 kwietnia 2014 13:42 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [sprawozdanie_za_2013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 kwietnia 2014 13:42 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)