Komunikaty

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców”

 

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. ,,Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców” skierowany do:

1) organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej;

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,

 

które prowadzą działalność odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organu administracji publicznej.

 

I . Rodzaj zadania:
Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1.Wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi w roku 2016: 526.310,00 zł. (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100)

2.Środki finansowe nie mogą być przeznaczone na:

a) spłaty zaległych zobowiązań,

b) koszty funkcjonowania oferenta niezwiązane ściśle z realizacją zadania,

c) koszty poniesione przed podpisaniem umowy o realizację zadania oraz po okresie realizacji zadania,

d) budowę, remont obiektu, lokalu w którym będzie prowadzona placówka opiekuńczo-wychowawcza,

e) zakup nieruchomości, zakup środków transportu,

f) zakup wyposażenia lokalu, przeznaczonego na realizację zadania.

3. W roku 2017 i latach następnych kwota dotacji będzie ustalana odrębnie aneksem do umowy.

 

III. Zasady przyznania środków finansowych:

  1. Środki finansowe na realizację zadania publicznego będą przekazywane w transzach miesięcznych na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zleceniobiorcę z 14 dniowym terminem zapłaty liczonym od dnia doręczenia noty. Wraz z notą Zleceniobiorca zobowiązany będzie przedłożyć informację o liczbie dzieci przebywających w placówce na koniec poprzedniego miesiąca.
  2. Miesięczną wysokość środków finansowych ustala się w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby podopiecznych w placówce na koniec miesiąca i kosztu jednostkowego utrzymania podopiecznego.
  3. W przypadku, gdy dziecko przebywało w placówce przez niepełny miesiąc, wysokość środków finansowych rozlicza się dzieląc średni miesięczny koszt utrzymania w tej placówce przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca i mnożąc przez liczbę dni, w których dziecko przebywało  w placówce.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 1.    Termin:

Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Podmiot, który uzyska środki finansowe, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, na formularzu zgodnym z wzorem załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011, Nr 6 poz. 25).

 2.    Warunki realizacji zadania:

 a)      warunki merytoryczne zgodne z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 nr 332ze zm)  oraz z §18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292)

 b) warunki personalne:

- posiadanie przez kierującego placówką kwalifikacji zgodnych z  art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 Nr 332 ze zm.),

- posiadanie przez kadrę pedagogiczno – psychologiczną kwalifikacji zgodnych z art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 Nr 332),

 c) warunki lokalowe:

- zapewnienie warunków lokalowych niezbędnych do realizacji zadania, co najmniej zgodnych ze standardami usług świadczonych w placówkach i ośrodkach zgodnie z § 18 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 nr 292, poz. 1720)

- obiekt, lokal winien znajdować się na terenie Powiatu Lwóweckiego,

- obiekt, lokal, w którym będą odbywać się zajęcia winien być przystosowany pod względem sanitarnym, przeciwpożarowym i bhp do prowadzenia placówki.

 d) wymagania dodatkowe:

- realizacja zadania zgodna z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych,

- umożliwienie działań kontrolnych przez upoważnionych przedstawicieli Zlecającego,

- systematyczna współpraca z PCPR w Lwówku Śląskim w zakresie realizacji zadania,

- przeznaczenie środków finansowych wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania,

- przedkładanie sprawozdań z realizacji zadania w terminach określonych w umowie.

 

 V. Warunki, termin i miejsce składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego.

2. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Wzór oferty winien być zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 6 poz. 25).

4. Oferta winna być złożona w jednym egzemplarzu wraz z następującymi załącznikami:

a)      pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony oferenta zamierzającego realizować zadanie,

b)      pisemne oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,

c)      zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON

d)     decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP

e)      statut oferenta z pieczęcią instytucji zatwierdzającej jego treść oraz każda jego aktualizacja podpisana przez osoby upoważnione,

f)       aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

g)      zaświadczenie oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego  oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

h)      zaświadczenie oferenta o posiadaniu rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,

i)        wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania wraz z określeniem kwalifikacji zawodowych, form zatrudnienia i liczby godzin  pracy,

j)        dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób przewidzianych do realizacji zadania,

k)      akt własności, umowa najmu, inny dokument potwierdzający prawo do obiektu, lokalu w którym będzie realizowane zadanie. Prawo do dysponowania lokalem musi obejmować okres realizacji zadania.

l)        opinia właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić placówka, oraz w przypadku najbliższego jej otoczenia, mając na uwadze specyfikę placówki,

m)    oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez podmiot zgodnie z reprezentacją wykazaną w wypisie z rejestru lub w innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych w przypadku, gdy osobą reprezentującą podmiot jest osoba inna niż wskazana w wypisie z rejestru lub w innych odpowiednich dla podmiotu dokumentach rejestrowych,

n)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2014 r., ze szczególnym uwzględnieniem działań w obszarze wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej (w przypadku oferenta działającego krócej sprawozdanie za okres działalności do momentu  ogłoszenia konkursu),

o)      statut placówki lub jego projekt oraz regulamin organizacyjny,

p)      upoważnienie zarządu do podpisywania umów, zaciągania zobowiązań majątkowych i innych czynności prawnych, w przypadku oferentów będących terenowymi jednostkami  organizacyjnymi stowarzyszenia,

q)      pisemne oświadczenie oferenta o wykorzystaniu środków finansowych wyłącznie na realizację zadania,

r)       umowa partnerska lub oświadczenie partnera, w przypadku gdy zadanie będzie realizowane w partnerstwie.

s)       polisę OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z okresem obowiązywania do końca wykonywania zadania[1].

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez osoby uprawnione do reprezentacji za zgodność z oryginałem.

6. Oferta winna być napisana na maszynie lub komputerze i podpisana przez uprawnionych przedstawicieli oferenta. Wszystkie stronice oferty winny być numerowane i parafowane, a dokonane poprawki lub korekty błędów również muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Oferta win na stanowić zwartą całość.

7. Oferta winna być opieczętowana we wszystkich wymaganych miejscach.

8. Ofertę można przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 do dnia 08 grudnia 2015 r. w zaklejonej kopercie opisanej „Konkurs ofert na zadanie pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla czternaściorga dzieci”.

9. W przypadku oferty przysłanej pocztą, za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu jej do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.
10. W przypadku składania ofert osobiście oferent otrzyma potwierdzenie jej złożenia na własnym egzemplarzu.
11. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
12. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.

 

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty:

1. Podanie nazw oferentów, którzy przystąpili do konkursu nastąpi w dniu 09 grudnia 2015r.

2. Złożone oferty podlegają analizie przeprowadzonej przez Komisję Konkursową, która po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej przedkłada Zarządowi Powiatu propozycję co do wyboru oferty, biorąc pod uwagę kryteria określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komisja:

1)      dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione- maksymalna liczba punktów - 5,

2)      dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania, maksymalna liczba punktów - 5,

3)      dokonuje oceny proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizował zadanie publiczne, maksymalna liczba punktów - 5,

4)      uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków podmiotu, maksymalna liczba punktów - 5,

5)      uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów uprawnionych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymywanych na ten cel środków,  maksymalna liczba punktów- 5.

3. Maksymalna liczba punktów wynosi 25. Do przyznania dotacji rekomendowane zostaną oferty, które w ocenie merytorycznej uzyskają co najmniej 15 punktów.

  1. W celu dokonania oceny możliwości realizacji zadania Komisja Konkursowa może dokonać wizji lokalnej obiektu, lokalu, w którym będzie realizowane zadanie.

5.Ocena dokonywana jest w oparciu o indywidualną dla każdej oferty Kartę weryfikacji oferty realizacji zadania.

6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który będzie przedłożony Zarządowi Powiatu.

7. Ewentualne błędy pisarskie stwierdzone podczas oceny formalnej muszą być poprawione przez oferenta w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o konieczności ich usunięcia. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie spowoduje jej odrzucenie.

8. Zarząd Powiatu rozpatruje zgłoszone oferty na posiedzeniu niejawnym. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

9. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 21 dni roboczych po upływie terminu naboru ofert konkursowych.

10. Zastrzega się prawo przyznania środków finansowych w wysokości odpowiadającej całości lub części kwoty o jaką ubiega się oferent, co ma zastosowanie również w przypadku, gdy złożona zostanie tylko jedna oferta.

11.Po zakończeniu procedury konkursowej oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie 7 dni roboczych od ich ogłoszenia. Ponadto ww. informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP i Powiatu Lwóweckiego tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.

12. Decyzja Zarządu Powiatu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

13. Zarząd Powiatu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu, negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach, nierozstrzygnięcia konkursu.

14. W  uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

15. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana zostanie zawarta umowa o realizację zadania.

16. Warunkiem podpisania umowy o realizację zadania jest uzyskanie decyzji Wojewody Dolnośląskiego o możliwości prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w obiekcie, lokalu będącym siedzibą placówki.

 

VII. Informacja o realizacji zadania podobnego typu:

W latach 2013-2015 realizowane było zadanie publiczne pn. „Prowadzenie na terenie Powiatu Lwóweckiego całodobowej  placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
dla czternaściorga dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców”.

 

VIII. Na powyższe zadanie przeznaczono w roku 2013 kwotę – 458.341,39 zł, a w roku 2014 kwotę 509.114,98 zł.
 
IX. Informacje dodatkowe:

1. Procedurę postępowania konkursowego prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim.

2. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów określonych ogłoszeniem i regulaminem konkursu pozostają bez rozpatrzenia.

3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem środków finansowych.

5. W przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta mają zastosowanie odpowiednio powyższe zasady.

 

 

 

 


[1] W przypadku, gdy okres ważności posiadanej przez wyłonionego wykonawcę polisy uległby zakończeniu przed upływem okresu wykonania zadania określonego w warunkach konkursu, wyłoniony wykonawca zadania jest zobowiązany do zapewnienia posiadania polisy OC do końca terminu realizacji zadania oraz powinien niezwłocznie przekazać zamawiającemu kserokopię aktualnej polisy na lata kolejne)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2015 14:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 886
28 grudnia 2015 10:57 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [wyniki_konkursu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 grudnia 2015 09:02 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [informacja_konkurs.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2015 14:31 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [regulamin_konkursu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)