Komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2016 roku

Na podstawie pkt VIII do Uchwały Nr XIII/74/15 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 listopada   2015 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019” .

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2016 roku

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację     

    

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (przewidywana wysokość środków  45 000,00) :

a)      cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,

b)      cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

c)      uczestnictwo  dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich
i ogólnopolskich.

d)      organizacja imprez o wymiarze powiatowym promujących Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia.

 

 1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego ( przewidywana wysokość środków 5 000,00):

a)      edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,

b)      organizacja przedsięwzięć promujących ochronę środowiska i zachowania proekologiczne,  

c)      ochrona zagrożonych gatunków.

 

 1. Promocja i organizacja wolontariatu (przewidywana wysokość środków 5 000,00):

a)      promowanie idei wolontariatu,

b)      wspieranie działań wolontariuszy.

 

 1. Ochrona zdrowia (przewidywana wysokość środków  5 000,00 ):

a)      wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego,

b)      organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Kultura i ochrona dóbr kultury ( przewidywana wysokość środków 7 000,00):

a)      projekty edukacyjne- upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

b)      organizacja wydarzeń służących  rozwojowi kultury, kultywowaniu tradycji i integracji społeczności Powiatu Lwóweckiego,

c)      wspieranie lokalnego ruchu artystycznego.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity 2014 r. poz. 1118 z póź zm.).
 2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może zmienić kosztorys zmniejszając wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie oraz zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadania objęte Uchwałą Nr 65/09/2016  Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia  5 lutego 2016 roku winny zostać zrealizowane w 2016 roku.
 1. Podmiot realizujące zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media, ustną informację, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.
 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.
 3. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji
  w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

 

 1. Termin i warunki składania ofert
  1. Oferty dotyczące realizacji zadnia należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, drugie  piętro, tel. 782 36 50-51, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00, w pozostałe dni w godzinach 7.30 – 15.30  w terminie do dnia 29 lutego 2016 roku. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie.
  2. Oferty muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
  3. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione
   do składania oświadczeń woli, należy dołączyć :

                 a)  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami, inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności;

                b)  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (w przypadku podmiotów działających krócej - za okres działalności);

                 c)  statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu, niż odpis z KRS;

                d)  inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego) do składania oferty
na realizację określonego zadania publicznego, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy
w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy nie posiadający osobowości prawnej;

                 e)  umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w ofercie partnera);

                 f)  załączniki spełniają wymogi ważności, jeżeli są podpisane przez osoby uprawnione.
W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona kopii dokumentów winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

                 g)  w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość złożenia jednego kompletu wymaganych załączników ze wskazaniem w której kopercie
się znajdują.

 

 1. Tryb, kryteria i termin dokonania wyboru ofert
 1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej 14 dni od terminu składania ofert.
 2. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową.
 3. Tryb powoływania i zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt. XII „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2019” (Uchwała Nr XXIII/74/15 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 listopada 2015 roku).

4. Decyzja o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego.

5. Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.

6. Oferta, która nie będzie spełniała formalno-prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

 

 1. Kryteria wyboru ofert

 

 1. Zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
 2. Możliwość realizacji zadania publicznego,
 3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 4. Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
 5. W przypadku wsparcia - uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 6. Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 7. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 8. Atrakcyjność form projektu,
 9. Szeroki zasięg oddziaływania społecznego –wysoka liczba odbiorców projektu,

10. Możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie.

 

 Wysokość środków przeznaczona na zadania w poprzednim roku

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki - 44 400,00 zł.
 2. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 4 700,00 zł.
 3. Promocja i organizacja wolontariatu – 3 900,00 zł.
 4. Ochrona zdrowia – 2 000,00 zł.
 5. Kultura i ochrona dóbr kultury –  7 000,00 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2016 16:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 830
08 lutego 2016 16:03 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [wzor_oferty_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2016 16:03 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [sharp_sekretariatpowiatlwoweckipl_20160208_161416.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 lutego 2016 16:02 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)