Komunikaty

Zarząd Powiatu Lwóweckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2018 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z pkt. VIII do Uchwały Nr XXXVI/59/17 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

 

Zarząd Powiatu Lwóweckiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych wspieranych z budżetu Powiatu Lwóweckiego w 2018 roku

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość planowanych środków na ich realizację    

    

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (przewidywana wysokość środków  45 000,00) :

a)      cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,

b)      cykl imprez o charakterze mistrzostw Powiatu w różnych dyscyplinach sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

c)      uczestnictwo  dzieci i młodzieży reprezentujących Powiat w imprezach wojewódzkich
i ogólnopolskich.

d)      organizacja imprez o wymiarze powiatowym promujących Powiat oraz popularyzujących zdrowy styl życia.

 

 1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego ( przewidywana wysokość środków 5 000,00):

a)      edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży,

b)      organizacja przedsięwzięć promujących ochronę środowiska i zachowania proekologiczne, 

c)      ochrona zagrożonych gatunków.

 

 1. Promocja i organizacja wolontariatu (przewidywana wysokość środków 5 000,00):

a)      promowanie idei wolontariatu,

b)      wspieranie działań wolontariuszy.

 

 1. Ochrona zdrowia (przewidywana wysokość środków  5 000,00 ):

a)      wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym również zdrowia psychicznego,

b)      organizacja kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 

 1. Kultura i ochrona dóbr kultury ( przewidywana wysokość środków 7 000,00):

a)      projekty edukacyjne- upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

b)      organizacja wydarzeń służących  rozwojowi kultury, kultywowaniu tradycji i integracji społeczności Powiatu Lwóweckiego,

c)      wspieranie lokalnego ruchu artystycznego.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Powiatu Lwóweckiego uchwały budżetowej na 2018 rok. 

  

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
 2. Uczestnikami konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest zmienić kosztorys zmniejszając wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie oraz zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert następuje po zawarciu umowy i kończy
  się najpóźniej z dniem 31 grudnia 2018 roku. 
 2. Podmiot realizujące zadanie zobowiązany jest do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakaty, zaproszenia, ogłoszenia prasowe) poprzez media, ustną informację, o fakcie dofinansowania zadania przez Powiat Lwówecki.
 3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta pomiędzy powiatem a oferentami wybranymi w wyniku konkursu.
 4. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji
  w całkowitych kosztach zadania. Jeśli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

 

 1. Termin i warunki składania ofert
  1. Oferty dotyczące realizacji zadnia należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, drugie  piętro, tel. 782 36 50-51, w poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00, w pozostałe dni w godzinach 7.30 – 15.30  w terminie do dnia  10 stycznia 2018 roku. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po terminie.
  2. Oferty muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy
   i  Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych  zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
  3. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej  Powiatu Lwóweckiego w zakładce Organizacje pozarządowe.

 

 1. Tryb i termin dokonania wyboru ofert
  1. 3.   Decyzja o wyborze i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Lwóweckiego
   po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  2. 4.   Zastrzega się możliwość wyboru kilku ofert w ramach jednego zadania, mając na uwadze potrzebę optymalnego zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w miarę posiadanych możliwości finansowych.
  3. 5.   Oferta, która nie będzie spełniała formalno-prawnych warunków oraz złożona po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.
 1. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez komisję konkursową.
 2. Tryb powoływania i zasad działania komisji konkursowej do opiniowania ofert określa pkt. XII „Roczny program współpracy Powiatu Lwóweckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na rok 2018” (Uchwała Nr XXXVI/59/17 Rady Powiatu Lwóweckiego
  z dnia 20 października 2017 roku).

 

 1. Kryteria wyboru ofert

 

 1. Zgodność oferty z przedmiotem konkursu,
 2. Możliwość realizacji zadania publicznego,
 3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 4. Proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
 5. W przypadku wsparcia - uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 6. Planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 7. Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 8. Atrakcyjność form projektu,
 9. Szeroki zasięg oddziaływania społecznego –wysoka liczba odbiorców projektu,

10. Możliwość kontynuacji realizacji celów zakładanych w projekcie.

 

 Wysokość środków przeznaczona na zadania w poprzednim roku

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki - 45 000,00 zł.
 2. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 5 000,00 zł.
 3. Promocja i organizacja wolontariatu – 5 000,00 zł.
 4. Ochrona zdrowia – 5 000,00 zł.
 5. Kultura i ochrona dóbr kultury –  7 000,00 zł. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2017 08:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Strzelecki
Ilość wyświetleń: 391
20 grudnia 2017 08:31 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [wzor_oferty_pozarzadowe.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 08:31 Łukasz Strzelecki - Dodanie załącznika [konkurs_pozarzadowe_na_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2017 08:29 Łukasz Strzelecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)