Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 Mg

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawę kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 Mg". Termin składania ofert upływa w dniu 28 marca 2018r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 2491D w m.Nielestno

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2491D w m.Nielestno w km 9+890-10+690 na długości 800 mb". Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2018r. o godz. 8:30. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna...

Dostawa sprzętu i wyposażenia budowlanego

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 8.03.2018r. W związku z realizacją projektu nr RPDS.10.04.01-02-0005/17 pn. „Kompetencje i praca.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Powiat Lwówecki ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i wyposażenia...

Dostawa mebli do jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Powiat Lwówecki: Dostawa mebli do jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa...

Dostawa wyposażenia gastronomicznego do pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich i Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim

Powiat Lwówecki: Dostawa wyposażenia gastronomicznego do pracowni szkolnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich i Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Lwówku Śląskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

Wyposażenie w sprzęt komputerowy jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Powiat Lwówecki: Wyposażenie w sprzęt komputerowy jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice

Powiat Lwówecki ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna - Milęcice" w formule "zaprojektu i wybuduj". Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej, obejmującej zakres planowanych robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub...

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 21 luty 2018r. OR.272.12.2018.1 Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Tryb udzielania zamówienia...

Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 14 luty 2018r. OR.272.12.2018 Zaproszenie do składania ofert dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lwóweckiego ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Tryb udzielania zamówienia...