Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektu budowlanego - wykonawczego

Lwówek Śląski, dnia 21 marca 2018r. OR.272.19.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY: Powiat Lwówecki ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski II. Tryb udzielania zamówienia Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt....

Zapytanie ofertowe na zabezpieczenie muru oporowego w Marczowie w ciągu drogi powiatowej nr 2533D

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu do 30.000 euro, na roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu muru oporowego w Marczowie w ciągu drogi powiatowej nr 2533D. Oferty należy składać pod adresem: Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna...

Zapytanie ofertowe na usługi geodezyjne polegające na wznowieniu znaków granicznych, w 2018 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu do 30.000 euro, na usługi geodezyjne polegające na wznowieniu znaków granicznych, w 2018 roku. Oferty należy składać pod adresem: Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek...

Zapytanie ofertowe na dostawę kruszyw drogowych w 2018 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu do 30.000 euro, na dostawę kruszyw drogowych w 2018 roku, w tym: - grys bazaltowy płukany o uziarnieniu 2-5 mm, w ilości 1.000 ton, - kruszywo bazaltowe o uziarnieniu 0-31,5 mm, w ilości 500 ton, - niesort lub odpad kamienny o uziarnieniu...

Zapytanie ofertowe na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco 0/8, w ilości 200 ton

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu do 30.000 euro, na dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco 0/8, w ilości 200 ton. Oferty należy składać pod adresem: Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek...

Przetarg nieograniczony na dostawę kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 Mg

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dostawę kationowej emulsji asfaltowej w ilości 100 Mg". Termin składania ofert upływa w dniu 28 marca 2018r. o godz. 8:45. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr...

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 2491D w m.Nielestno

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2491D w m.Nielestno w km 9+890-10+690 na długości 800 mb". Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2018r. o godz. 8:30. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna...

Dostawa sprzętu i wyposażenia budowlanego

ZAPYTANIE OFERTOWE Lwówek Śląski, dnia 8.03.2018r. W związku z realizacją projektu nr RPDS.10.04.01-02-0005/17 pn. „Kompetencje i praca.”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Powiat Lwówecki ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu i wyposażenia...

Dostawa mebli do jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Powiat Lwówecki: Dostawa mebli do jednostek oświatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa...