Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dot. nieruchmości położonych w Przecznicy zabudowanych kompleksem budynków i budowli Domu Pomocy Społecznej

Lwówek Śląski, dnia 7.07.2010 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że zostały...

WYKONANIE MAP I PRZEWODNIKA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego: 6.000 kompletów map prezentujących obszar Powiatu Lwóweckiego i Mikroregionu Frydlantskiego wraz z nowo tworzoną trasą rowerową ER-10 pomiędzy miastami Lwówek Śląski i Frydlant oraz 10.000 egzemplarzy Przewodnika po Powiecie...

Przetarg na zbycie nieruchomości położonych w Rakowicach Wielkich oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 309/52 - 0,0021 ha, 309/56 - 0,0020 ha, 309/59 - 0,0016 ha wraz z udziałem w działkce nr 309/62 o pow. 0,0458 ha okreslonym na 1/10 niewydzieloną część dla każdej z działek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego, położonych w Rakowicach Wielkich w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 1. działka nr 309/52 o pow. 0,0021 ha wraz z udziałem w działce...

REMONT DACHU BUDYNKU ZPEW PRZY UL. PAŁACOWEJ 9 w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski: REMONT DACHU BUDYNKU ZPEW PRZY UL. PAŁACOWEJ 9 Numer ogłoszenia: 115553 - 2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek...

Usuwanie i przekazywanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Lwóweckiego

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Usuwanie i przekazywanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Lwóweckiego” CPV 90.10.00.00.8 unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest...

Przetarg na sprzedaż nieuchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2 o pow. 67 m2 oraz działka nr 152/5 o pow. 70 m2 położonych w obrębie III Gryfowa Śląskiego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych nr 152/3 o pow. 67 m2 i nr 152/5 o pow. 70 m2 - obręb Gryfów Śląski – III . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: ...

wykonanie usług geodezyjnych

numer sprawy OR.ZP.PN-12/10 O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp Powiat Lwówecki Al. Wojska Polskiego 25A 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75-782-36-50 fax. 75-782-36-54 e-mail or@powiatlwowecki.pl ogłasza...

Przebudowa drogi powiatowej nr 2497D Giebułtów - Giebułtówek, odcinek o długości 2,6 km

Powiat Lwówecki ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2497D Giebułtów - Giebułtówek, odcinek o długości 2,6 km

Przetarg na zbycie nieruchomości położonych w Rakowicach Wielkich oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 309/52 – 0,0021 ha , 309/56 – 0,0020 ha, 309/59 – 0,0016 ha, wraz z udziałem w działce nr 309/62 o pow. 0,0458 ha określonym na 1/10 niewydzieloną część dla każdej z działek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego, położonych w Rakowicach Wielkich w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 1. działka nr 309/52 o pow. 0,0021 ha wraz z udziałem w działce...