Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie III Gryfowa Ślaskiego oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 138,139,140,141,142,143,144,145,146,148.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż dziesięciu nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim, obręb Gryfów Śląski – III, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 138 o pow. 0,0878 ha Cena wywoławcza – 27.003,00 zł...

Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512D w miejscowości Krzewie Wlk. nad linią kolejową PKP

Zadanie dofinansowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” numer sprawy SI.222-8/09 O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 Pzp ...

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w ZPEW w Lwówku Śląskim

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim Ul. Parkowa 9 59-600 Lwówek Śląski Polska W sprawach merytorycznych i formalnych należy kontaktować się z Zamawiającym adres: ul. Parkowa 9, 59-600 Lwówek Śląski, Polska tel. 075/ 782-45-25, tel./fax 075/ 782-35-77 Specyfikacja Istotnych Warunków...

dostawa nabiału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim.

Lwówek Śląski, dnia 24. 04. 2009 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim ul. Parkowa 9, 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 45 25, fax (075) 782 35 77 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza...

Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2512D w miejscowości Krzewie Wlk. nad linią kolejową PKP

Zadanie dofinansowane w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” numer sprawy SI.222-5/09 O G Ł O S Z E N I E o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11ust. 8 Pzp ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz nr 138,139,140,141,142,143,144,145,146,148 połozonych w obrębie III gryfowa Śląskiego

Lwówek Śląski, dnia 16.02.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim podaje do publicznej wiadomości, że została...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 574/1 o pow. 0,2271 ha położonej w Rębiszowie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rębiszowie w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 574/1 o pow. 0,2271 ha . Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Wadium...

Usuwanie i przekazywanie do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 24 marca 2009 r. Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 fax (075) 782 36 54 Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach...

Wykonanie usług geodezyjnych na terenie Powiatu Lwóweckiego

Lwówek Śląski, dnia 23 marca 2009 r. Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A 59 – 600 Lwówek Śląski tel. (075) 782 36 50 fax (075) 782 36 54 Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 574/1 o pow. 0,2271 ha położona w Rębiszowie

Załącznik do Uchwały Nr 160/16/09 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 16 lutego 2009 r. Lwówek Śląski, dnia 16.02.2009 r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261...