Przetargi

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A

Lwówek Śląski, dnia 9 grudnia 2009 r.

Starostwo Powiatowe

w Lwówku Śląskim

Al. Wojska Polskiego 25A

59 – 600 Lwówek Śląski

tel. (075) 782 36 50 i 52

fax (075) 782 36 54

 

         Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na wykonanie zadania :

 

Dostawa tablic rejestracyjnych:

a)      do 4000 kompletów samochodowych,

b)      do 200 szt. motocyklowych,

c)      do 200 szt. motocyklowych z przeznaczeniem na ciągniki,

d)      do 300 szt. motorowerowych,

e)      do 300 szt. samochodowych na przyczepy

                                                                 

na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego  we Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A.   

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 27.52.00.00-6.

 

Tablice rejestracyjne będą zamawiane partiami wg zapotrzebowania Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2010 roku. Najdłuższy termin dostawy poszczególnej partii tablic nie może przekroczyć 14 dni.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej w przedmiotowym postępowaniu i nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zamówień.

Oferenci związani są ofertą przez 30 dni.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:

http://new.bazagmin.pl/bip_pow_lwowecki

 

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      Spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):

a)      Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

b)      Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

c)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

d)      Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 

 

 

 

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń

1)      oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 24 i spełnianiu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),

2)      podpisaną przez oferenta kopię wpisu do właściwego rejestru  lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3)      Aktualny  certyfikat wydany przez Instytut Transportu Samochodowego
w Warszawie potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w załaczniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (
Dz.U. z 2007 nr 186 poz. 1322 j.t.)

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki niniejszej  SIWZ
i z największą liczbą punktów.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim do dnia 18 grudnia 2009 r. do godz. 1000 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim (w małej   sali konferencyjnej nr 110) dnia 18 grudnia 2009 r. o godz. 1030.

 

Zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu prosi się o odebranie formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim.

 

Ogłoszenie zamieszczone zostało w BZP nr 237819-2009 z dnia 09.12.2009r.                                                                   

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 grudnia 2009 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 1928
23 grudnia 2009 10:25 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
23 grudnia 2009 10:23 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika.
23 grudnia 2009 10:23 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.