Przetargi

Dostawa pieczywa do ZPEW w Lwówku Śląskim

Lwówek Śląski, dnia 14 grudnia 2009 r.

 

 

 

Zespół Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych

w Lwówku Śląskim

ul. Parkowa 9, 59 – 600 Lwówek Śląski

tel. (075) 782 45 25, fax (075) 782 35 77

 

         Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na dostawę pieczywa na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim.

 

1 .1. Przedmiot zamówienia:

 

a. chleb z mąki mieszanej pszennej i żytniej o średniej ważonej zawartości popiołu powyżej 0,7%, ale nie większej niż 0,9%;

b. bułka zwykła z mąki pszennej o zawartości popiołu nie mniej niż 0,7 %, ale nie więcej niż 1,4%;

c. pieczywo słodkiego

 

Artykuł

Ilość (szt)

CHLEB Z MĄKI MIESZANEJ PSZENNEJ I ŻYTNIEJ – 0.60 kg

19 000

BUŁKA ZWYKŁA – 0.10 kg

48 500

BUŁKA SŁODKA– 0.10 kg

4 000

PĄCZKI– 0.10 kg

4 000

BUŁKA ŚNIADANIOWA – 0.05 kg

17 600

 

1.1       Dopuszcza się oferty równoważne, jednakże towar nie może być jakości niższej
i gorszych parametrach niż określony w przedmiocie zamówienia. 

 

Dostawy będą zamawiane na podstawie Zamówienia wg zapotrzebowania Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2010 roku. Termin wykonania dostawy  nie może przekroczyć 3 dni.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Oferenci związani są ofertą przez 30 dni.

 

 

 

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

 

nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      Spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):

a)      Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

b)      Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

c)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i technicznych,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

d)      Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

                                                                              

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń

 

1)      oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 24 i spełnianiu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 

2)      podpisaną przez oferenta kopię wpisu do właściwego rejestru  lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3)      aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z odprowadzaniem podatku, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4)      aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z odprowadzaniem składek, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki niniejszej  SIWZ
i z najniższą ceną. Oferty będą oceniane w następujący sposób:

cena - 100%

 

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim do dnia 04. 01. 2010 r. do godz. 900 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZPEW we Lwówku Śląskim dnia 04 01 2010 r. o      godz. 1030.

 

Zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu prosi się o odebranie formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekretariacie ZPEW w Lwówku Śląskim lub ze strony internetowej www.powiatlwowecki.pl                                                                                           

 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UZP dnia 14. 12. 2009 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2009 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 1531
14 grudnia 2009 13:41 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
14 grudnia 2009 13:41 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika.
14 grudnia 2009 13:38 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.