Przetargi

dostawa nabiału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim.

Lwówek Śląski, dnia 14 grudnia 2009 r.

 

 

 

Zespół Placówek

Edukacyjno-Wychowawczych

w Lwówku Śląskim

ul. Parkowa 9, 59 – 600 Lwówek Śląski

tel. (075) 782 45 25, fax (075) 782 35 77

 

         Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim z siedzibą przy ul. Parkowej 9 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na dostawę nabiału na potrzeby ZPEW w Lwówku Śląskim.

 

 

1 .1. Przedmiot zamówienia:

 

Artykuły

Ilość

1

MLEKO 2%

19 500 l

2

MASŁO EKSTRA

1 950 kg

3

ŚMIETANA LUZ 30%

2 450 l

4

SER ŻÓŁTY GOUDA

350 kg

5

MARGARYNA MLECZNA

350 kg

6

SEREK HOCHLAND KRĄŻEK

300 szt.

7

SEREK HOCHLAND PLASTRY

300 szt.

8

JOGURT JOGOBELLA 150 gr.

2 500 szt.

9

TWARÓG PÓŁTŁUSTY

450 kg

10

SEREK HOMOGENIZOWANY 150 gr.

1 500 szt.

 

 

1.1       Dopuszcza się oferty równoważne, jednakże towar nie może być jakości niższej
i gorszych parametrach niż określony w przedmiocie zamówienia. 

 

Dostawy będą zamawiane na podstawie Zamówienia wg zapotrzebowania Zamawiającego do dnia 31 grudnia 2010 roku. Termin wykonania dostawy  nie może przekroczyć 3 dni.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

 

Oferenci związani są ofertą przez 30 dni.

 

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      Spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):

a)      Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

b)      Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

c)      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i technicznych,
a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

d)      Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

                                                                             

 

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń

1)      oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 24 i spełnianiu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ),

2)      podpisaną przez oferenta kopię wpisu do właściwego rejestru  lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z odprowadzaniem podatku, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z odprowadzaniem składek, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki niniejszej  SIWZ
i z najniższą ceną. Oferty będą oceniane w następujący sposób:

cena - 100%

 

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim do dnia 04.01.2010 r. do godz. 900 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZPEW we Lwówku Śląskim dnia 04.01.2010 r. o  godz. 1130.

Zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu prosi się o odebranie formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sekretariacie ZPEW w Lwówku Śląskim lub ze strony internetowej www.powiatlwowecki.pl                                                                                                       

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano UZP dnia 14. 12. 2009 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2009 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 1532
14 grudnia 2009 14:19 Dawid Kopeć - Zmiana treści dokumnetu.
14 grudnia 2009 13:39 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
14 grudnia 2009 13:39 Dawid Kopeć - Utworzenie dokumentu.