Przetargi

Przyjazny mieszkańcom @-Powiat. Informatyzacja starostwa celem wdrożenia nowoczesnych usług

 

Lwówek Śląski, dnia 23 grudnia 2009 r.

Powiat Lwówecki

w Lwówku Śląskim

Al. Wojska Polskiego 25A

59 – 600 Lwówek Śląski

tel. (075) 782 36 50 i 52

fax (075) 782 36 54

 

         Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą Prawo zamówieniach publicznych na wykonanie zadania :

 

Przyjazny mieszkańcom @-Powiat. Informatyzacja starostwa celem wdrożenia nowoczesnych usług

- zakup infrastruktury sprzętowej ;

- zakup oprogramowania;

- montaż sieci wewnętrznej;

- szkolenie personelu.

 

Projekt współfinansowany w ramach RPO WD 2007-2013.Wspólny Słownik Zamówień

 

Kod CPV: 32410000-0, 30211000-1, 30213000-5, 30213200-7, 30231300-0, 30232110-8, 80530000-5

 

Zamawiającego wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany do dnia 14 maja 2010 roku. Natomiast szkolenia do dnia 30 czerwca 2010r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł w formach określonych
w SIWZ.

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej w przedmiotowym postępowaniu i nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zamówień.

Oferenci związani są ofertą przez 30 dni.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej:

http://bip.powiatlwowecki.pl

 

 O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

nie podlegają wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

      Spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ):

1)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,

4)     nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Oferent zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń

1)       oświadczenie z art.22 i 24 Pzp na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

2)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4)wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie;: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał:

a)      co najmniej 1 sieć strukturalną wraz z dostawą sprzętu
i oprogramowania o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł, potwierdzonej referencjami,

b)      co najmniej 3 wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów  w jednostkach administracji publicznej, potwierdzonych referencjami. 

5)      polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

6)      dowód potwierdzający wniesienie wadium.

7)      Wypełniony opis techniczny przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik do Formularza oferty.

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki niniejszej  SIWZ
i z największą liczbą punktów.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim do dnia 14 stycznia 2010 r. do godz. 930 – decyduje data wpływu do Zamawiającego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim (w małej   sali konferencyjnej nr 110) dnia 14 stycznia 2010 r. o godz. 1000.

 

Zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu prosi się o odebranie formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Lwówku Śląskim.

 

Ogłoszenie zamieszczone zostało w BZP nr 251401-2009 z dnia 22.12.2009r.                                                                   

 

                                                                                                                      Starosta Lwówecki

                                                                                                                             Artur Zych

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 2170
19 stycznia 2010 11:54 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
08 stycznia 2010 15:04 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
08 stycznia 2010 15:04 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika.