Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 139, 141, 142, 143, 144, 145

 

                    OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

              Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

 III przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż sześciu nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim, obręb Gryfów Śląski – III,  oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:

 

 

  1. nr 139 o pow. 0,0883 ha

Cena wywoławcza – 18.429,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych)    

Wadium –1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)

  

  1. nr 141 o pow. 0,1050 ha

Cena wywoławcza – 21.915,00 zł ( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset piętnaście złotych)

Wadium –2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych)

  

  1. nr 142 o pow. 0,0882 ha

Cena wywoławcza – 19.290,00 zł ( słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych)

       w tym: wartość gruntu             – 18.408,00 zł

                   wartość drzewostanu          882,00 zł

Wadium – 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

 

  1. nr 143 o pow. 0,0991 ha

Cena wywoławcza – 20.683,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote)

Wadium –2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych)

  

  1. nr 144 o pow. 0,0859 ha

Cena wywoławcza – 18.372,00 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote)

       w tym: wartość gruntu             – 17.928,00 zł

                   wartość drzewostanu         444,00 zł

Wadium – 1.850,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)

 

  1. nr 145 o pow. 0,1158 ha

Cena wywoławcza – 24.169,00 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych)

Wadium –2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

 

Dla działek nr: 139, 141, 142, 143, 144, 145 do ceny ustalonej  w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze JG1S/00023265/8.

Zgodnie z obowiązującym aktualnie  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski przedmiotowe nieruchomości znajdują się        w jednostce oznaczonej w planie symbolem 17 MN/MW/U, dla której podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z usługami, uzupełniona o infrastrukturę techniczno – gospodarczą  .

                         

Przetargi  odbędą się w dniu 26 stycznia 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110)  o godz. 1100

Licytacja dla poszczególnych działek kolejno co 15 minut.

 

Nieruchomości położone w granicach sześciu sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, oznaczone numerami 139, 141, 142, 143, 144, 145 stanowią nieruchomości gruntowe wraz z częściowym zadrzewieniem niesklasyfikowanym, usytuowane w strefie zabudowy miejskiej o charakterze mieszkalno – użytkowym, dostępne z wydzielonej drogi ewidencyjnej wymagającej urządzenia oraz możliwość dostępu do sieci elektrycznej i wodociągowej, stanowiące grunty sklasyfikowane jako zurbanizowane tereny niezabudowane Bp. Grunty objęte przedmiotowymi nieruchomościami posiadają regularny kontur, usytuowane są na terenie równym i lekko opadającym o dobrym sąsiedztwie oraz dość dobrej dostępności.

 

Aktualnie przedmiotowe działki są w większości nie użytkowane, porośnięte starą trawą         i chwastami, częściowo zadrzewione oraz objęte starymi nasadzeniami drzew i krzewów owocowych w części zaś wykorzystywane są jako przydomowe ogrody warzywne.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 21 stycznia 2010 roku wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 lub do kasy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (znajdującej się na II piętrze w siedzibie Urzędu).

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy lub na konto wskazane powyżej.

Pierwsze przetargi dla w/w nieruchomości odbyły się w dniu 16 czerwca 2009 r. drugie – 17 listopada 2009 r.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami)

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach

                                                    STAROSTA

                                                   Artur Zych

                                                                  

 

Lwówek Śląski dnia 22.12.2009 r.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 2005
23 grudnia 2009 13:54 Witold Rudolf - Zmiana treści dokumnetu.
23 grudnia 2009 13:53 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu.