Przetargi

III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 485/11 o pow. 1,4459 ha

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

 III przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie IV Lwówka Śląskiego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 485/11 o pow. 1,4459 ha .

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.000 zł

(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy)

Wadium –  2.100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych)

 

Dla  w/w działki do ceny ustalonej  w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1S/00024133/1.

 

Zgodnie z opracowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski, zatwierdzonym przez Radę Miejską Miasta i Gminy Lwówek Śląski uchwałą nr XXXIII/262/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. działka nr 485/11, AM 3 obręb 4 o pow. 1,4459 ha położona jest w terenie oznaczonym jako teren upraw rolnych.

 

Przetarg odbędzie się w  dniu 26 stycznia 2010 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) o godz. 1000  

 

Przedmiotowa działka składa się z następujących użytków: R III a, R III b, R IV a. Od strony południowej graniczy z nieruchomością gruntową zabudowaną rozpoczętą budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażowego obecnie na etapie ścian i piwnic wraz ze stropem, od strony wschodniej z utwardzoną droga dojazdową do nieruchomości sąsiednich i dalej z działką zadrzewioną a od strony północnej i zachodniej działka graniczy z działkami gruntowymi niezabudowanymi przeznaczonymi na cele rolne i leśne. Działka położona na południowym zboczu góry o znacznym pochyleniu. Droga twarda, dojazd do granicy działki ograniczony w okresie zimowym. Obszar działki nieogrodzony. warunki geotechniczne średnie. Działka odłogowana przez wiele lat. Teren działki zadrzewiony samosiewem drzewostanu brzozy, klonu, dębu i sosny o małych możliwościach pozyskania drewna użytkowego. Obszar miasta w którym położona jest działka, przeznaczony jest pod tereny upraw rolniczych oraz częściowo pod zabudowę mieszkaniową składająca się z kompleksu domów mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących w zabudowie szeregowej i wolnostojącej oraz domów mieszkalnych wielorodzinnych w zabudowie średnio wysokiej od 3 do 5 kondygnacji. Część obrębu stanowią tereny zabudowane, tereny zielone – ogrody działkowe a także grunty niezabudowane. Na miejscu istnieje podstawowa infrastruktura usługowa. Kształt działki nieregularny, ukształtowanie terenu niekorzystne, w bliższym sąsiedztwie znajdują się grunty leśne, grunty orne i pastwiska oraz budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki gospodarcze. W dalszym sąsiedztwie znajduje się nieczynna linia kolejowa Lwówek Śląski – Legnica, droga wojewódzka Lwówek Śląski – Złotoryja oraz zabudowania Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych. W odległości ok. 4 km znajduje się centrum handlowe i administracyjne miasta. Działka nieuzbrojona.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 21 stycznia 2010 roku wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853.

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

Pierwszy przetarg dla przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 21 lipca 2009 r. drugi – 29 września 2009 r.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

                                                                                        STAROSTA

                                                                                          Artur Zych

Lwówek Śląski dnia 22.12.2009 r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 2107
23 grudnia 2009 13:57 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu.