Przetargi

wykonanie usług geodezyjnych

numer sprawy OR.ZP.PN-12/10
O G Ł O S Z E N I E

o rozpoczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

 

Powiat Lwówecki

Al. Wojska Polskiego 25A      59-600 Lwówek Śląski,

tel. 75-782-36-50     fax. 75-782-36-54      e-mail or@powiatlwowecki.pl

ogłasza przetarg nieograniczony :

 

Nazwa zadania: wykonanie usług geodezyjnych

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

CPV 74.27.40.00-0

 

Określenie przedmiotu zamówienia

              podział działek i okazania granic na potrzeby zbycia nieruchomości będących własnością Powiatu Lwóweckiego,

              podział działek i okazania granic działek będących własnością Skarbu Państwa (regulowanie praw własności w oparciu o akty nadania, wymiana i scalania gruntów, przekazywanie na własność działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania)

              rozgraniczenia z dokumentacją do celów prawnych.

 

Wymagany termin wykonania (wraz z zgłoszeniem do odbioru) do 31.12.2010r.

Termin związania ofertą: 30 dni tj. do 21.03.2010r.

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy.

 

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (nieodpłatnie) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego - Dział Organizacyjno–Prawny pok. nr 111 lub na pośrednictwem strony internetowej http://www.bip.powiatlwowecki.pl/wiadomosci/lista/7/przetargi

 

Wadium: nie obowiązuje

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest Witold Rudolf Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 75 7822821

 

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój nr 109 do dnia 19.02.2010 do godz. 9:30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1.      Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej,

5)     nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, na podstawie art.24 Ustawy.

2.      Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

1)     W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt.1 Wykonawcy winni udokumentować posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 2  (kserokopia świadectwa) osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów o których mowa w dziale 5 pkt.1, pkt.2 i pkt.3;

2)     W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt.2 Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów o których mowa w dziale 5 pkt.1, pkt.2 i pkt.3;

3)     W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt.3 wymagane jest załączenie o oferty :

a) wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

Wykonawca może polegać na potencjale technicznym należącym do podwykonawcy, załączając do oferty pisemne zobowiązanie (podwykonawcy) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunków szczegółowych w podanym zakresie, nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w dziale V pkt.5;

4)     W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa w dziale V pkt.1;

5)     W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt.5 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń o których mowa w dziale V pkt.1.

 

II.                OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W DZIALE IV

 

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi  przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1)     oświadczenie z art.22 i 24 Pzp na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,

2)     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)     dokumenty stwierdzające, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (udokumentować posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 2  (kserokopia świadectwa),

4)     wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania Zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;

5)     pisemne zobowiązanie podwykonawcy do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (sprzęt lub pracownicy) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:       Cena – waga 100%

                                              

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25A pk.110 (sala konferencyjna) w dniu 19.02.2010r. o godz. 1000

 

Umowa ramowa, dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna – nie są przewidziane  w niniejszym postępowaniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano i zamieszczono na stronach Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 10.02.2010 nr 27911

 

 

Lwówek Śląski, dnia 10 luty 2010r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2010 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 60686
22 lutego 2010 14:28 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
17 lutego 2010 12:46 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika.
17 lutego 2010 12:45 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika.