Przetargi

Przetarg na sprzedaż nieuchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2 o pow. 67 m2 oraz działka nr 152/5 o pow. 70 m2 położonych w obrębie III Gryfowa Śląskiego

                       OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

 I przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryfowie Śląskim w granicach działek ewidencyjnych oznaczonych nr 152/3 o pow. 67 m2  i nr 152/5 o pow. 70 m2 - obręb Gryfów Śląski – III .

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

 

działka nr 152/3 – 3.000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych)

wadium – 300,00 zł   (słownie: trzysta złotych)

 

działka nr 152/5 – 3.000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych)

wadium – 300,00 zł   (słownie: trzysta złotych)

 

Dla  w/w działek do ceny ustalonej  w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%.

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze JG1S/00023265/8.

 

Zgodnie z obowiązującym aktualnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Nr XL/132/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. przedmiotowe nieruchomości znajdują się w jednostce oznaczonej w planie symbolem 17 MN/MW/U, dla której podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z usługami, uzupełniona o infrastrukturę techniczno – gospodarczą. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przedmiotowe nieruchomości stanowią ogólnie obszar zainwestowania mieszkalno – użytkowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, wydzielone na cele zabudowy garażowej a więc na cele usług komunikacyjnych, przylegające do sąsiednich działek garażowych oraz dojazdowej drogi utwardzonej. 

 

Przetargi odbędą się w  dniu 13 kwietnia 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego     w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) od godz. 1000  

 

Przedmiotowe działki stanowią nieruchomości gruntowe, znajdujące się w obrębie III Gryfowa Śląskiego w granicach dwóch położonych w sąsiedztwie działek ewidencyjnych niezabudowanych usytuowane w strefie zabudowy miejskiej (oddalonej) o charakterze mieszkalno – użytkowym, wraz z infrastrukturą, posiadające dostęp do dojazdowej drogi utwardzonej oraz możliwość dostępu do sieci elektrycznej i wodociągowej. Grunty objęte przedmiotowymi nieruchomościami posiadają regularny kontur, usytuowane są na terenie równym i lekko opadającym o przeciętnym sąsiedztwie oraz dość dobrej dostępności. Aktualnie przedmiotowe działki nie są użytkowane, porośnięte starą trawą i chwastami. Ogólnie przedmiotowe nieruchomości posiadają przeciętne walory położenia nieruchomości, częściowe uzbrojenie terenu oraz korzystne ukształtowanie.

 

 

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 8 kwietnia 2010 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 lub do kasy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (znajdującej się na II piętrze w siedzibie Urzędu).

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy lub na konto wskazane powyżej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

 

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach

                                        STAROSTA

                                                                            Artur Zych    

 

Lwówek Śląski dnia 4.03.2010 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2010 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1958
12 marca 2010 14:46 Witold Rudolf - Utworzenie dokumentu.