Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 141, 143, 145, 146 połozonych w obrebie III Gryfowa Śląskeigo

                                                                                          

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              II przetargi ustne nieograniczone

 

 

na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

  1. 1.      Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 141 o pow. 0,1050 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3.

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 26.250,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

     Wadium – 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych)

 

  1. 2.      Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 143 o pow. 0,0991 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3.

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 24.775,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć złotych).

     Wadium – 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

 

 

  1. 3.      Nieruchomość niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 145 o pow. 0,1158 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3.

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 28.950,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

      Wadium – 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych)

 

  1. 4.      Nieruchomość zabudowana położona w Gryfowie Śląskim w granicach działki ewidencyjnej, oznaczonej numerem 146 o pow. 0,1212 ha, obręb Gryfów Śląski - 3 arkusz mapy 3.

      Cena wywoławcza tej nieruchomości wynosi 47.483,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote).

      Wadium – 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych)

 

Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze JG1S/00023265/8.

 

Zgodnie z obowiązującym aktualnie  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski przedmiotowe nieruchomości znajdują się        w jednostce oznaczonej w planie symbolem 17 MN/MW/U, dla której podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna z usługami, uzupełniona o infrastrukturę techniczno – gospodarczą.

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 30 listopada 2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110) od godz. 1100  

 

Nieruchomości położone w granicach czterech sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych, oznaczone numerami 141, 143, 145, 146 stanowią nieruchomości gruntowe wraz z częściowym zadrzewieniem niesklasyfikowanym i zabudową gospodarczo – użytkową, usytuowane w strefie zabudowy miejskiej o charakterze mieszkalno – użytkowym , dostępne z wydzielonej drogi ewidencyjnej wymagającej urządzenia, oraz możliwość dostępu do sieci elektrycznej i wodociągowej, stanowiące grunty sklasyfikowane jako tereny mieszkaniowe B (w granicach działki nr 146) oraz zurbanizowane tereny niezabudowane Bp (w granicach pozostałych działek). Grunty objęte przedmiotowymi nieruchomościami posiadają regularny kontur, usytuowane są na terenie równym i lekko opadającym o przeciętnym otoczeniu i sąsiedztwie oraz przeciętnej dostępności.

Opis obiektu użytkowo – gospodarczego w granicach działki nr 146.

Jest to jednokondygnacyjny budynek użytkowo – gospodarczy, niepodpiwniczony z wysokim poddaszem gospodarczym, dostępnym uprzednio z zewnętrznych metalowych schodów, wzniesiony sposobem tradycyjnym z cegły pełnej, bloczków z betonu komórkowego oraz pustaków żużlobetonowych z dwuspadowym płaskim dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym papą na deskowaniu. Obecnie obiekt użytkowo –gospodarczy  nie jest użytkowany, natomiast w znacznym stopniu zaniedbany i zdewastowany. Wszelkie instalacje oraz urządzenia będące uprzednio na wyposażeniu obiektu uległy całkowitemu zużyciu lub zniszczeniu. Dokonano demontażu okien i drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych wrót metalowych. Szczególnie wysokiemu zużyciu technicznemu uległa konstrukcja dachowa wraz z pokryciem.

Dane techniczne obiektu:

- wymiary obiektu                              - 27,27 m* 9,60 m

- wysokość obiektu                            - 4,50 m / 5,50 m w szczycie

- kubatura obiektu                              - 1234, 00 m3   

- powierzchnia zabudowy                  - 246,72 m2 

- okres eksploatacji                            - ok. 43 lata

 

Aktualnie przedmiotowe działki są w większości nie użytkowane, porośnięte starą trawą         i chwastami, częściowo zadrzewione oraz objęte starymi nasadzeniami drzew i krzewów owocowych w części zaś wykorzystywane są jako przydomowe ogrody warzywne.

 

Dla działek nr: 141, 143, 145 do ceny ustalonej  w przetargu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 22%. Sprzedaż prawa własności działki nr 146 jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 25 listopada 2010 r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 .

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.

Pierwsze przetargi dla w/w nieruchomości odbyły się w dniu 21 września 2010 r.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

 

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

                                                                             STAROSTA

                                                                               Artur Zych

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach

 

                                                                                             

 

 

Lwówek Śląski, dnia 26 października 2010 r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 października 2010 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1244
29 października 2010 13:56 Witold Rudolf - Dodanie dokumentu.