Przetargi

ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH/POZASZKOLNYCH UKIERUNKOWANYCH NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ ZAJĘĆ WYRÓWNAW-CZYCH W OPARCIU O PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT LWÓWECKI

Lwówek Śląski, dnia 17.11.2010 r.


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA USŁUGI

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej „ustawą”

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH/POZASZKOLNYCH UKIERUNKOWANYCH NA ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH ORAZ ZAJĘĆ WYRÓWNAW-CZYCH  W OPARCIU  O PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST POWIAT LWÓWECKI

 

w ramach realizacji PROJEKTU: „LEPSZA EDUKACJA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI  podziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego:       Powiat Lwówecki z siedzibą w Lwówku Śląskim

REGON:                               230821606

NIP:                                       616-14-10-172

Miejscowość                          Lwówek Śląski

Adres:                                               Al. Wojska Polskiego 25a

Strona internetowa:             www.powiatlwowecki.pl

Godziny urzędowania:        Pn – godz. 8:00 – 16:00

Wt-Pt godz. 7:30 – 15:30

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim Al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski

znak postępowania: OR.ZP.PN/8/10

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2010 07:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 818
30 listopada 2010 12:51 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wykonawcy_2003.doc] do dokumentu.
30 listopada 2010 12:50 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika [wykonawcy.docx] z dokumentu.
30 listopada 2010 12:34 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wykonawcy.docx] do dokumentu.