Przetargi

Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie I Lwówka Śląskiego zabudowanej budynkiem prosektorium

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

  przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr dz. nr 172/8 o pow. 0,1195 ha, położona w obrębie I Lwówka Śląskiego, zabudowana budynkiem prosektorium o pow. 164,7 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Lwówku  Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1S/ 00023266/5.

 

Minimalna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 4.500,00 zł  netto miesięcznie.

Czynsz będzie wnoszony do 10-go każdego miesiąca z góry.

Opłaty za dostawę mediów będą naliczane wg zużycia ( woda, energia elektryczna) oraz wg stawki ryczałtowej (centralne ogrzewanie), po cenach dostawcy. Na dostawę mediów dzierżawca zawrze odrębną umowę z wydzierżawiającym.

 

Czynsz podlega waloryzacji zgodnie z Uchwałą Nr LII/44/02 Rady Powiatu Lwóweckiego
z dnia 10 października 2002 roku w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2002 roku Nr 246 poz. 3402 ze zmianami).

 

Wyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie prosektorium. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu pisemnego ograniczonego i zostanie z nim zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Przetarg jest ograniczony do podmiotów prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych.

                                                                                                                                                                                           

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości opisanych w ogłoszeniu o przetargu z dnia 14 grudnia 2010 r.”  do dnia 20 stycznia 2011 r. do godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25, brama A pokój 109.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym, Aleja Wojska Polskiego 25 A sala 110  w dniu 20 stycznia 2011 r. o godz. 11.30.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest złożenie oferty wraz z:

  1. 1.      aktualnym zaświadczeniem o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług pogrzebowych,
  2. 2.      zaświadczeniem o nieposiadaniu zaległości finansowych w stosunku do Powiatu Lwóweckiego i Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim,
  3. 3.      oświadczeniem o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu,
  4. 4.      oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i przyjęciu go bez zastrzeżeń.

 

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.powiatlwowecki.pl           a dodatkowe informacje i dokumenty można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

 

                          STAROSTA

                           Artur Zych

                                                                 

Lwówek Śląski, dnia 14 grudnia 2010 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2010 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1008
17 grudnia 2010 14:12 Witold Rudolf - Dodanie dokumentu.