Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na pakiety edukacyjne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: dostawę pakietów edukacyjnych dla projektu „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Podziałanie 9.1.2

1. Zamawiający:

Powiat Lwówecki, Aleja Wojska Polskiego 25 A 1, 59- 600 Lwówek Śląski   NIP: 616-14-10-172

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach PO KL: „Lepsza edukacja-lepsza przyszłość!”

3. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) należy ją złożyć w następującej formie: w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej tytułem:

Oferta cenowa na dostawę pakietów edukacyjnych w  projekcie „Lepsza edukacja-lepsza przyszłość!

b) cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo  dla każdej z pozycji  lub poszczególnych pozycji.

c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia określone zostały w  załącznikach nr 1 nr 2 i nr 3 do Zaproszenia 

5. Termin wykonania: nie dłużej niż do 27 grudnia 2011 roku

6. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 15 grudnia 2011 r. do godz. 12:00  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25 A, albo e:mail : promocja@powiatlwowecki.pl

7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

  1. Cena - waga 100%

Sposób oceny ofert: (cena oferty) = najniższa cena spośród złożonych ofert:

8. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  1. Ofertę cenową na podanym formularzu - zał. nr 1
  2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 2

9. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 15.12.2011r.  do godz. 15:30. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej w dniu 16.12.2011r. do godz. 15:30. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia
z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia w/w terminów w sytuacji, gdyby wynikało z konieczności przedłużenia analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentów.

W razie pytań proszę się kontaktować z Panem Dawidem Kopeć Tel. 75 782 57 31, e:mail promocja@powiatlwowecki.pl

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2011 10:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 736
16 grudnia 2011 12:05 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki.doc] do dokumentu.
08 grudnia 2011 10:42 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [szczegolowa_oferta_cenowa.doc] do dokumentu.
08 grudnia 2011 10:41 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zaproszenie_do_zlozenia_ofety_cenowej_na_pakiety_edukacyjne.docx] do dokumentu.