Przetargi

zakup systemu zarządzania majątkiem rzeczowym Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: zakup systemu zarządzania majątkiem rzeczowym Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

1. Zamawiający:

Powiat Lwówecki, Aleja Wojska Polskiego 25 A 1, 59- 600 Lwówek Śląski   NIP: 616-14-10-172

2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) należy ją złożyć w następującej formie: w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej tytułem:

Oferta cenowa na zakup systemu zarządzania majątkiem rzeczowym Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

b) cena podana w ofercie musi być wyrażona cyfrowo 

c) oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

4. Opis przedmiotu zamówienia:

Systemu zarządzania majątkiem rzeczowym Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim winien się składać z:

a)      Urządzenia do drukowania nalepek z oznaczeniem kodu kreskowego danego składnika majątku rzeczowego

b)      Oprogramowania umożliwiającego : szybką inwentaryzację majątku rzeczowego, jego księgowanie i amortyzacje. Oprogramowanie winno pracować w systemie Windows. 

5. Termin wykonania: nie dłużej niż do 27 grudnia 2011 roku.

6. Propozycję cenową należy złożyć na załączonym formularzu do dnia 23 grudnia 2011r. do godz. 12:00  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25 A, albo e:mail : skarbnik@powiatlwowecki.pl

7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:           

  1. Cena - waga 100%

Sposób oceny ofert: (cena oferty) = najniższa cena spośród złożonych ofert:

8. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  1. Ofertę cenową na podanym formularzu - zał. nr 1
  2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. nr 2

9. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 23.12.2011r.  do godz. 15:00. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą faxową lub mailową najpóźniej w dniu 27.12.2011r. do godz. 15:30. W tym samym terminie do podmiotu wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie skierowane zlecenie realizacji zamówienia z dodatkowymi informacjami wskazanymi w treści niniejszego zapytania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia w/w terminów w sytuacji, gdyby wynikało z konieczności przedłużenia analizy ofert i związanej z tym potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od oferentów.

 

W razie pytań proszę się kontaktować z Panem Bogdanem Jurczakiem Tel. 75 782 57 29, e:mail skarbnik@powiatlwowecki.pl

 

Lwówek Śląski, 16.12.2011

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2011 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 922
27 grudnia 2011 09:44 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki.doc] do dokumentu.
27 grudnia 2011 09:43 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika [wyniki.docx] z dokumentu.
27 grudnia 2011 09:42 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki.docx] do dokumentu.