Przetargi

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeaż lokalu mieszkalnego nr 1 znajdującego się w budynku przy ul. Pałacowej 13 w Lwówku Śląskim

  

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Lwówku Śląskim ogłasza

 

 I przetarg ustny nieograniczony

 

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Pałacowej 13               w Lwówku Śląskim.

Budynek położony jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka         nr 215/29 o pow. 0,2031 ha.

Dla nieruchomości  Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze JG1S/00028796/4. Lokal mieszkalny nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Zgodnie z obowiązującym aktualnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lwówek Śląski, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim nr X/71/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. przedmiotowa działka objęta jest terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem 1 MW.

 

Przetarg  odbędzie  w  dniu 30 stycznia 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego          w Lwówku Śląskim (Aleja Wojska Polskiego 25 A pokój 110)  o godz. 1100 .

 

       Cena wywoławcza wynosi 45.000,00 zł

      (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych)

       Wadium wynosi 4.500,00 zł. ( słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

 

- Opis budynku

   Budynek usytuowany jest w strefie pośredniej zabudowy miejskiej (na terenie byłej wsi Płakowice, włączonej aktualnie do obrębu miejskiego), przylegającej do przelotowej szosy asfaltowej oraz dojazdowej drogi utwardzonej, sąsiadującej z terenem zabudowy mieszkalno – użytkowej. Jest to wielorodzinny budynek mieszkalny z wysokim parterem, wybudowany na planie prostokąta, wzniesiony sposobem tradycyjnym z kamienia łamanego oraz cegły pełnej z dwuspadowym, stromym, łamanym dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym dachówką ceramiczną. Budynek jest w całości podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze mieszkalno – strychowe. Ogółem w budynku funkcjonuje dziewięć lokali mieszkalnych, jeden w przyziemiu budynku, dwa na parterze, jeden na półpiętrze parteru, dwa na pierwszym piętrze, jeden na półpiętrze I piętra oraz dwa na II piętrze stanowiącym poddasze mieszkalno – strychowe. Budynek posiada jedną wewnętrzną klatkę schodową z której prowadzi wejście do lokali mieszkalnych, podpiwniczenia budynku oraz do pomieszczeń strychowych. Pomieszczenia kotłowni funkcjonujące w przedmiotowym budynku posiadają odrębne wejścia bezpośrednio z zewnątrz budynku. Nieruchomość obejmująca przedmiotowy obiekt położona jest w strefie pośredniej zabudowy miejskiej o dobrym sąsiedztwie oraz dość dobrej dostępności w przeciętnym usytuowaniu względem obiektów handlowych i komunikacyjnych oraz usługowych  i kulturalnych miasta.

- Opis gruntu

   Grunty stanowią wydzielony teren przynależny do budynku mieszkalnego usytuowany w obrębie działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 215/29 o pow. 0,2031 ha, położonej w strefie pośredniej zabudowy miejskiej, sąsiadującej z terenem zabudowy mieszkalno – użytkowej, przylegającej do przelotowej szosy asfaltowej oraz dojazdowej drogi utwardzonej, posiadającej dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej, stanowiącej grunty sklasyfikowane aktualnie jako użytki rolne zabudowane B-Ps IV. Elementy infrastruktury gospodarczej takie jak: utwardzenie placu, częściowe ogrodzenie siatkowe i z prefabrykowanych elementów betonowych oraz boks śmietnikowy – z uwagi na fakt, iż stanowią one integralną część gruntów wpływają bezpośrednio na ich funkcjonalność. Grunty objęte przedmiotową nieruchomością posiadają nieregularny kontur, usytuowane są na terenie równym i lekko opadającym, położone w strefie pośredniej o dobrym sąsiedztwie oraz dość dobrej dostępności. Ogólnie przedmiotowe nieruchomości posiadają przeciętne walory położenia nieruchomości, częściowe uzbrojenie terenu oraz przeciętne ukształtowanie.

- Opis lokalu

Przedmiotowy lokal znajduje się w przyziemiu budynku stanowiącym podpiwniczenie, po lewej stronie korytarza wejściowego. Posiada niezadowalający standard i funkcjonalność oraz niezadowalające usytuowanie w strukturze budynku. Składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, pomieszczenia WC oraz spiżarki i przedpokoju. Pomieszczenie WC posiada skośny strop z uwagi na usytuowanie pod schodami zejściowymi klatki schodowej. W lokalu funkcjonuje ogrzewanie CO zasilane ze wspólnej kotłowni zlokalizowanej w podpiwniczeniu budynku.

 

W skład przedmiotowego lokalu wchodzą pomieszczenia mieszkalne o następujących wymiarach:

         

  1. Pokój z aneksem kuchennym    (h >2,20 m)        -  29,90 m2     
  2. Spiżarka                                      (h>2,20 m)        -    2,30 m2        
  3. WC          (h>1,40 i < 2,20 m oraz >2,20 m)        -    4,30 m2

(powierzchnia całkowita 6 m2 )

  1. Przedpokój                                  (h>2,20 m)        -    4,60 m2

           Razem pow. użytkowa lokalu                                -   41,10 m2 

 

                   Pomieszczenia przynależne do lokalu:

    1. Komórka podpiwniczenia (h>2,20 m)                        -   4,30 m2 

 

                           Powierzchnia łączna                            -   45,40 m2 

     Udział w nieruchomości wspólnej                            -    7,42 %

                 ( w budynku i w gruncie )

 

Przedmiotowy lokal mieszkalny przeznaczony jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia  24 stycznia 2012  r. wadium w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 lub do kasy Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim (znajdującej się na II piętrze w siedzibie Urzędu).

 

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium do kasy lub na konto wskazane powyżej.

 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.

 

Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 

W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.

 

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej oraz koszty przygotowania dokumentacji.

 

Należność za nabycie nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca umowa sprzedaży może być zawarta po spełnieniu przez niego wymogów określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.                            o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. 2004 r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.)

 

Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

 

Uwaga: Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska                      i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25, brama C pokój 102, tel. (075) 782 28 94.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu

 

      

STAROSTA

 

Józef Stanisław Mrówka

 

     

 

 

 

 

Lwówek Śląski dnia 20 grudnia 2011 r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2011 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1085
28 grudnia 2011 14:11 Witold Rudolf - Dodanie dokumentu.