Przetargi

Przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

 

Lwówek Śląski, dnia 11 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

STAROSTA POWIATU LWÓWECKIEGO OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA DZIERŻAWĘ
 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

WEDŁUG PONIŻSZEGO ZESTAWIENIA

 

r.
w
Lp.

Nr działki

Obręb geodezyjny

Pow. działki w ha

KW

 

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
 w planie miejscowym

Wadium

w zł

Wysokość wywoławczego rocznego czynszu dzierżawnego

Termin wnoszenia opłat

wylicytowanego czynszu

1

2/4

Kotliska

Pow. łączna 7,02

JG1S/00031432/9

działka w obrębie Kotliska gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu do upraw polowych

w części oznaczona symbolem 1R oraz w części symbolem 2ZL

181,00

1.805,00

31.08.2012r.

 

2

 

722/4, 725/1, 749/2

Chmielno

Pow. łączna 10,80

brak KW

kompleks w obrębie Chmielno gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu do upraw polowych

oznaczona symbolem 1R

380,00

3.802,00

31.08.2012r.

3

51/1, 10/1

Włodzice Małe

Pow. łączna 9,64

JG1S/00031505/2

Kompleks w obrębie Włodzice Małe gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu do upraw polowych

Działki oznaczone symbolem 1R

279,00

2.793,00

31.08.2012r.

4

 452/1, 462/1

Włodzice Małe

Pow. łączna 16,65

JG1S/00031505/2

Kompleks w obrębie Włodzice Małe gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu do upraw polowych

Działki oznaczone symbolem 1R

518,00

5.177,00

31.08.2012r.

5

474/2

Włodzice Małe

Pow. łączna 17,75

JG1S/00031505/2

działka w obrębie Włodzice Małe gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu do upraw polowych

działka oznaczona symbolem 1R,

497,00

4.967,00

31.08.2012r.

6

478/2

Włodzice Małe

Pow. łączna 13,39 (w tym LZ IV -0,61 ha i Ls IV-1,04ha-  niepodlegające wydzierżawieniu)

JG1S/00031505/2

działka w obrębie Włodzice Małe gmina Lwówek Śląski o przeznaczeniu w części do upraw polowych w części tereny lasów - istniejące

działka oznaczona w części symbolem 1R, oraz w części oznaczona symbolem 1ZL

260,00

2.599.00

31.08.2012r.

7

858/1, 872/1, 911, 912, 917, 932/1

Skorzynice

Pow. łączna 12,01

działki nr 858/1 i 932/1 -  KW  JG1S/00031067/9, pozostałe działki - brak KW

Kompleks w obrębie Skorzynice o przeznaczeniu do upraw rolnych

oznaczone symbolem 1R

318,00

3.182,00

31.08.2012r.

Oznaczenie symboli:  1R- tereny rolnicze, 1ZL- tereny lasów, 2ZL-tereny lasów projektowanych, N- nieużytki

 

 1. 1.       Minimalny czynsz dzierżawny ustalony został w oparciu o stawki stosowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
 2. 2.       Stawka czynszu obowiązuje do dnia przetargu, po przetargu będzie obowiązywała cena wylicytowana przez oferenta.
 3. 3.       Stawki czynszu będą waloryzowane co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Waloryzowana stawka będzie obowiązywać od 1 kwietnia każdego roku.
 4. 4.       Czynsz płatny będzie do 31 sierpnia 2012 roku na konto Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim lub bezpośrednio w kasie Starostwa znajdującej się na
  II piętrze Urzędu.
 5. 5.       Strony będą mogły rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu dzierżawnego. 
 6. 6.       Dzierżawca nie będzie miał prawa poddzierżawienia przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego.
 7. 7.       W przypadku wykorzystywania gruntu sprzecznie z umową lub nie wywiązywania się z zobowiązań w niej określonych – umowa dzierżawy może zostać rozwiązana z trybie natychmiastowym.
 8. 8.       Przetargi odbędą się w dniu 14 lutego 2012 roku od godziny 10.00, w odstępach 30 minutowych-  rozpoczynając od pozycji pierwszej na wyżej umieszczonej liście.
 9. 15.    Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 10. 17.    Treść ogłoszenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A oraz tablicach ogłoszeń sołectw gminy Lwówek Śląski. Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim: http://www.bip.powiatlwowecki.pl/
 11. 18.    Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25C pok. nr 102 lub pod  nr tel. 75 782 28 94.                               
 1. Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wniesienie w pieniądzu w  terminie  do  dnia 9 lutego 2012 r. wadium na określony przedmiot dzierżawy w podanej wyżej wysokości na rachunek bankowy Powiatu Lwóweckiego prowadzony przez Bank Zachodni WBK S. A. 1 Oddział w Lwówku Śląskim nr   07 1090 1939 0000 0001 0406 8853 lub do kasy Starostwa znajdującej się na II piętrze Urzędu
 2. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto wskazane powyżej.
 3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zaliczy się na poczet należnego czynszu, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 4. W przetargach mogą uczestniczyć osoby, które przed ich otwarciem przedłożą komisji przetargowej  dowód  wniesienia  wadium  oraz  złożą  oświadczenie,   że    zapoznali   się     z  przedmiotem  przetargu,   treścią   niniejszego   ogłoszenia   oraz   regulaminem   przetargu, a ponadto że nie stwierdzili wad przedmiotu przetargu i zobowiązują się, że nie będą występowali z roszczeniami z tytułu rękojmi za ewentualne wady ujawnione w okresie późniejszym.
 5. Osoby   fizyczne   winny   legitymować  się  dowodem  osobistym,   a  osoba  reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.
 6. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, a przetarg czyni niebyłym.
 1. Przetargi mogą być odwołane jedynie z ważnych powodów.

STAROSTA LWÓWECKI

                 JÓZEF STANISŁAW MRÓWKA                              

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2012 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1443
13 stycznia 2012 10:40 Witold Rudolf - Dodanie dokumentu.