Przetargi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Skarbu Państwa - kanał Młynówki w Dębowym Gaju

Wykaz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony – 20 lat

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2010 r. Nr 102. poz. 651 ze zmianami), Starosta Lwówecki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zgodnie z zarządzeniem Nr 343 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2011 r. przeznacza do dzierżawy nieruchomość, wchodzącą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położoną w Dębowym Gaju, gmina Lwówek Śląski.

 1. Przedmiotem dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość oznaczona geodezyjnie jaki działka nr 85 o powierzchni 0,93 ha, położona  w Dębowym Gaju, gmina Lwówek Śląski.
 2. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
 3. Przedmiotowa nieruchomość stanowi kanał Młynówki. Długość całkowita kanału wynosi 1.733 m a szerokość dna od 4 m do 11 m. Kanał jest bardzo mocno zamulony, skarpy na całej długości, poza częścią zabudowaną są mocno zakrzaczone
  i zadrzewione , wymagają miejscowej naprawy oraz umocnienia a także usunięcia zakrzaczeń. Naprawy wymaga również mur oporowy znajdujący się  po prawej
  i lewej stronie przed elektrownią.  
 4. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Lwówek Śląski zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Lwówek Śląskim nr X/71/11 z dnia 28 czerwca 2011 r. działka nr 85 położona
  w Dębowym Gaju oznaczona jest symbolem 1WS- tereny powierzchniowych wód śródlądowych. Przedmiotowa nieruchomość  położona jest w otulinie i w granicy Parku Krajobrazowego Doliny Bobru oraz w Granicy Natura 2000 „Ostoja Nad Bobrem”.

 Dopuszczalna jest lokalizacja urządzeń i obiektów związanych
z pozyskiwaniem energii odnawialnej, urządzeń hydroenergetycznych, elektrowni wodnych, i innych związanych z wykorzystaniem energii wodnej. Dopuszcza się lokalizowanie wszelkich obiektów i  urządzeń  infrastruktury technicznej
i hydrotechnicznej.

 1. Wywoławczy czynsz roczny wyraża się równowartością pieniężną 0,04 dt żyta od 1 m2 zajętego gruntu, przyjmując do przeliczeń średnią cenę skupu żyta na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanych
  w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” za okres pierwszych trzech kwartałów, co stanowi kwotę 27.595,00 zł netto za całą nieruchomość.
 2. Minimalny czynsz dzierżawny ustalony został w oparciu o stawki stosowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 3. Stawka czynszu obowiązuje do dnia przetargu, po przetargu będzie obowiązywała cena podana przez oferenta.
 4. Wysokość czynszu podlega waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku o wskaźnik (inflacji) wzrostu cen towarów i usług ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.
 5. Czynsz płatny będzie z góry za cały rok. Termin płatności   :  do 31 stycznia każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury.
 6. Strony będą mogły rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być złożone   na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego.
 7. Dzierżawca nie będzie miał prawa poddzierżawienia przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego.
 8. W przypadku wykorzystywania gruntu sprzecznie z umową lub nie wywiązywania się z zobowiązań w niej określonych – umowa dzierżawy może zostać rozwiązana
  z trybie natychmiastowym.
 9. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A, Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25A. Informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
  w Lwówku Śląskim: http://www.bip.powiatlwowecki.pl/, a ponadto informację
  o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
  w prasie lokalnej
 10. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni. Po tym terminie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony ustny.
 11. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Nieruchomościami Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim, Aleja Wojska Polskiego 25C pok. nr 102 lub pod  nr tel. 75 782 28 94.             

 

 

 

 

Starosta

Józef Stanisław Mrówka

 

Data wywieszenia wykazu 24.01.2012 r.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (GŚ)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2012 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Witold Rudolf
Ilość wyświetleń: 1204
24 stycznia 2012 10:59 Witold Rudolf - Zmiana danych dokumentu.
24 stycznia 2012 10:56 Witold Rudolf - Dodanie dokumentu.