Przetargi

zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Lwówek Śląski, dnia 24.02.2012r.

 

       W związku z planowanym przygotowaniem projektu, w odpowiedzi na konkurs w ramach Priorytetu 3 „Priorytecie 3. Działanie: 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

Powiat Lwówecki

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:

 

PRZYGOTOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI

dla projektu:

Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń

Szacunkowa wartość projektu:  4 149 154,55 zł

Zamawiający posiada:

Projekt budowlano-wykonawczy,  Pomiary natężenia ruchu

 

W studium należy dokonać również obliczenia obligatoryjnego wskaźnika oszczędność czasu na nowych i zmodernizowanych drogach:

- w przewozach pasażerskich,

- w przewozach towarowych”.

  1. 1.    Usługa obejmuje:

a)      Przygotowanie Studium Wykonalności dla projektu w czterech egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej.

b)      Usługa musi być wykonana do dnia 26 marca 2012r.

c)      W przypadku dokonania zmian w wytycznych Instytucji Zarządzającej, na  dzień złożenia projektów, lub zgłoszenia przez Instytucję Zarządzającą uwag, na etapie oceny formalnej, i konieczności dokonania korekty, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powyższego bezpłatnie.

d)      Po wykonaniu usługi, Wykonawca wystawi fakturę na  50% wartości oferty za wykonie usługi. Po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie  Wykonawca wystawi fakturę końcową.  Termin Płatności – 30 dni od daty wpływu faktury do Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim,

e)      Studium należy wykonać zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, w szczególności w oparciu o „Instrukcję oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg powiatowych”,  „Metodologię opracowania studium wykonalności - analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013” (wersja z 4.01.2012 r.), „Niebieską Księga - Analiza kosztów i korzyści inwestycyjnych w sektorze transportu.

 

2.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej

a)Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (obie w złotych polskich),

b)Cena oferty musi obejmować całość zamówienia (nie dopuszcza się dzielenia zamówienia).

c)Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz oznaczyć napisem: „Przygotowanie Studium Wykonalności dla zadania pt: Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 2491D we Wleniu stanowiącego obejście drogowe miasta Wleń

d)Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nieścieralnego nośnika pisma, czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

e)Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym poniżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

3.      Kryteria wyboru oferty – cena wykonania usługi  - 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia.

 

4. Zasady obliczania i przyznawania punktacji za kryterium:

W przypadku kryterium „Cena” każda oferta podana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

 

P(x) = [C(min) : C(x)] x 100

 

P(x) – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x” za kryterium „Cena”

C(min) – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

C(x) – cena oferty „x”

 

5.      Forma, miejsce i termin składania oferty:

a)    Ofertę zawierającą cenę brutto oraz pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski w terminie do dnia 5 marca 2012r. godz. 12:00. Liczy się data doręczenia oferty do siedziby Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

b)    Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: http://www.bip.powiatlwowecki.pl/, zaś Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności odpowiadających przedmiotowi zamówienia, dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz zładować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

 

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane.

 

Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się
z wykonawcami za pomocą faksu i/lub poczty elektronicznej.

Osoba uprawniona do kontaktów:

Dawid Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji

Tel. 75 7825731

e:mail: promocja@powiatlwowecki.pl

fax. 75 7823654

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1665 z późn. zm.).

 

 

W załączeniu:

1)      wzór oferty

2)      wzór umowy

3)      wzór oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2012 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 3755
06 marca 2012 10:25 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.doc] do dokumentu.
24 lutego 2012 08:40 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [mx2600n_20120224_080531.pdf] do dokumentu.
24 lutego 2012 08:39 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe__studium_wg_ustalen.doc] do dokumentu.