Przetargi

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie 3 szt. tabli informacyjnych, 3 szt. tablic pamiątkowych i 9 szt. nalepek na samochody

ZAPYTANIE OFERTOWE  

Lwówek Śląski, dnia 20.03.2012r. 

            W związku z realizacja projektu pt: „System ograniczania skutków katastrof ekologicznych, technologicznych i klęsk żywiołowych na terenie powiatów lwóweckiego i lubańskiego” w ramach Działania nr 4.6 Wsparcie instytucji zajmujących się zabezpieczeniem środowiska naturalnego w Priorytecie nr 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne)  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Powiat Lwówecki 

ZAPRASZA

do złożenia oferty na wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych, 3 szt. tablic pamiątkowych i 9 szt. plakietek informacyjnych 

Tablice informacyjne w wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer., winny zawierać:

− logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego

− logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii

− herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk

- nazwę projektu

− całkowitą wartość projektu oraz wartość dotacji ze środków Unii Europejskiej, zgodne

z umową o dofinansowanie,

− nazwa beneficjenta i partnera projektu,

- loga beneficjenta i partnera

 

Tablica pamiątkowa - Wolnostojąca, jednostronna, wymiar ekranu min. 100 (szer.) x 70 cm (wys), wysokość dolnej krawędzi tablicy od poziomu gruntu min.1,5 m (całej konstrukcji min. 2,20 m). Konstrukcja wsporcza wykonana w postaci 2 słupów trwale osadzonych w gruncie, w fundamencie betonowym dla jednej tablicy, montaż na terenie PSP w Lubaniu Śląskim. 2 tablice przygotowane do montażu na ścianie. Tablica pamiątkowa winna zawierać informacje jak tablica informacyjna

Co najmniej 25% powierzchni tablicy powinna zajmować informacja o wkładzie środków unijnych (znaki graficzne i informacja o współfinansowaniu). Hasło promocyjne oraz informacja o współfinansowaniu może być umieszczona na tablicy w dowolnym miejscu, jednak poza ciągiem znaków graficznych. Napisy na tablicach informacyjnych powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Kolor tablic jest dowolny, ale powinien kontrastować z napisami w celu zachowania czytelności. Nie można stosować agresywnych kolorów tła dla tablic.

Plakietki informacyjne (A4) do przyklejenia na pojazdach i sprzęcie, które powinny zawierać:

− zestawienie znaków graficznych ułożone w następującej kolejności, patrząc od lewej strony:

- logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego,

- herb Województwa Dolnośląskiego z logotypem Dolny Śląsk (znak główny UMWD),

- logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej

i/lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

− informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w postaci:

Projekt/Zakup współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Tablice informacyjne, tablice pamiątkowe i Plakietki informacyjne, należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w Poradniku dla beneficjenta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z wyłączeniem Działania 1.1, 1.2, 5.1 i 5.3 oraz Priorytetu 10 Wersja nr 16 Zatwierdzona dnia 20.12.2011r. zgodnie z pkt 4 załącznika do Uchwały nr 2279/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2008 r. z poźn. zm.

Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawił wizualizację (w wersji elektronicznej) projektu tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych i plakietek informacyjnych przed ich wykonaniem, w wersji elektronicznej. Tablice pamiątkowe i informacyjne winny być wykonane z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne, zamontowane na jednej lub 2 nogach w sposób umożliwiający wymianę tablicy informacyjnej na pamiątkową po zakończeniu realizacji projektu. Cena oferty winna zawierać również montaż w podłożu – wmurowanie nogi tablicy.     

  1. 1.    Opis sposobu przygotowania oferty cenowej

a)Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (obie w złotych polskich),

b)Cena oferty musi obejmować całość zamówienia (nie dopuszcza się dzielenia zamówienia).

c)Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oraz oznaczyć napisem: „wykonanie tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych plakietek informacyjnych”

d)Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nieścieralnego nośnika pisma, czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

e)Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym poniżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

 

  1. 3.      Kryteria wyboru oferty – cena wykonania usługi  - 100%

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia.

 

4. Zasady obliczania i przyznawania punktacji za kryterium:

W przypadku kryterium „Cena” każda oferta podana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:

 

P(x) = [C(min) : C(x)] x 100

 

P(x) – liczba punktów otrzymanych przez ofertę „x” za kryterium „Cena”

C(min) – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

C(x) – cena oferty „x”

  1. 5.      Forma, miejsce i termin składania oferty:

a)    Ofertę zawierającą cenę brutto oraz pełne dane wykonawcy (nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) należy składać w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski w terminie do dnia 28 marca 2012r. godz. 12:00. Liczy się data doręczenia oferty do siedziby Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

b)    Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zamieszczając stosowne ogłoszenie w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej: http://www.bip.powiatlwowecki.pl/, zaś Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Zamawiającego.

Termin wykonania - w terminie 7 dni od dnia podpisania – przedłożenie projektu wizualizacji;

                          -  w terminie 14 dni od dnia zaakceptowania wizualizacji wykonanie zamówienia.

 

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez zamawiającego zmienione lub odwołane.

 

Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się
z wykonawcami za pomocą faksu i/lub poczty elektronicznej.

Osoba uprawniona do kontaktów:

Dawid Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji

Tel. 75 7825731

e:mail: promocja@powiatlwowecki.pl

fax. 75 7823654

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1665 z późn. zm.).

 

W załączeniu:

1)      wzór oferty

2)      wzór umowy

3)      wzór oświadczenia o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2012 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dawid Kopeć
Ilość wyświetleń: 9493
30 marca 2012 08:52 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [mx2600n_20120330_083015.pdf] do dokumentu.
21 marca 2012 11:29 Dawid Kopeć - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe__tablice.doc] do dokumentu.
21 marca 2012 11:28 Dawid Kopeć - Usunięcie załącznika [zapytanie_ofertowe.doc] z dokumentu.